X2_155

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh oppå Åhs ägor beläget uthi
Hellgums sochn och Ångermanlandz Södre Contract afrytadt Anno 1694 och åboes af twenne
grannar    1 Olof Larson             12 1/4 sädesland
               2 Abram Hermanson    3 3/4
                                                  16
och befans åkern först som föllier nembligen af skarp leerjord alt öfwer, trädes all-
tydh halfparten och inhägnas alltydh trädes
gärdet för höbergning

        tunland  kappar
A                    17 31/32
B                    26 29/32
C                    12 5/8
D                     4 7/16
E                     7 25/32
F                    17 21/32
G        1         1 7/8
           3        25 1/4

        tunland  kappar
H                    13 1/32
J                     12 1/8
K        1          23 5/16 
L                     29 1/4
M                    24 1/16
N                     6       
           4        11 25/32
Som tillsammans giör träde och säde    8 tunland 5 1/32 kappa.

Sedan af bysens höbord nembligen åker höö som åhrligen bärgas af åker-
reenar och legder inom åkerhagan af 9 tunlandz 23 13/16 kappars widd
gifwer när medelmåttige åhr ähro                                   5 parmlass
Littera O Fäbowallen wyd Långsiön innehåller 6 tunland 30 1/32 kappar   4 parmar
Käringstranden igänfinnes på Rådoms byes charta
af groof staarbotn    2 tunland 13 9/16 kappar gifwer    1 palm
Ånäset finnes igän på Moo byes charta beläget öfwerst
i Hellgums siön och är kommet under Åås by medelst
syskonbyte innehåller 3 tunland 17 3/4 kappar och gifwer    1 1/4 palm staar
                             Hwilcket tillhopa beräcknadt giör             11 1/4 palmlas

Skogen till denne byen ähr mycket ringa och består mestedeles af liung-
marck sandmoo och steenberg så att byen som knappast kan hafwa
sitt muhlbete wydh Långsiön der fäbodarne ähro. Tallskog till timber
biörck till löftächt och wedbrand till nödtorfften finnes, men ingen bark-
lopp eller fällningsskoug ey heller gärdzell eller stöör. Fiskiewatn äger byen
uthi Hellgums- och Långsiön hwarest med med1 noot om sommaren fångas abbor
mört och gäddor som knappast till huusbehof. Jntet qwarnställe uthan leyes af andra.
Olof Larson har en humblegård Littera O af hwilken han till det högsta kan få 3 marker humbla.
Jngen willbrådh säjes här wancka, emdedan skogen ähr ganska lyten.

Johan L Werwing

(Text på skogskartan till vänster:)
Leemyran
myhl
Scala Miliarium oppå Åås byes skogh
Fäboder
Långsiön
Långsiöberget
tallskog med liungmarck och små granskog
Sandmooråå
Lillåhsbeckråå
Hellgums siöön
Åås

Scala Ulnarum

(Kartbilderna till höger:)
Långsiöö fäboder
Godh ängeswall med hård sandbotn
Långsiön

Gammal åker som nu ligge öde

obrukelig
obrukelig
obruklig
tiock skogh och obrukeligit landh
Helgums siöön
Stoor skog och obrukelig
obrukelig
obrukelig
obrukelig
_________________________________
1.  med står två gånger i ms