X2_156

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Edzle /Helgums/ sochns prästebord vthi
Ramsilla pastorat, belägit uthi Ångermanlandz Södre Contract ähr effter Högwällborne Herr General
Majorens och Landzhöfdingens Herr Axell von Schaars ordre af den      1702 samma åhr affattadt

Helgums sochns skattl[a]gde prästebord brukas
af kiörkioherden i Ramsell. Ägorna fans effter prof och mätning
innehålla som fölljer

                                                              Åkerlandet                    Ängeslandet                  Pal-
                                                    quadrat    tunnor  kannor    quadrat    tunnor kannor  mar
                                                    alnar                                    alnar
    Leera
1. nys uptaget  8384        33 ½
2.                     720         2 7/8
3. Linde           2922       11 11/16
4.                    1060        4 1/4
5.                    9321        31 5/16
6.                    12811      51 1/4
7. Linde          10201       40 7/8
8.                     3420       13 11/16
9.                    18055   1  : 16 1/4
10. Linde        6680       26 5/8
11.                  3955     15 13/16    77529        5    30 1/8
12} Hårdwalds slått innom åkerhagan af samma
13} jordmon som åkren innehåller tillhopa med åkerrenorna        31835    2    15 15/16
14}

15} Nys afrögd och uphäfdat till slåttland jordmon
16} af leera, innehåller                                                                81665    5    46 3/4
17} Hårdwaldzhöö der af tillhopa med lägdehöö                                                                8 ½
18}
19}
20}
21 En tract med tall och biörk bevuxen innehåller
    28980 quadrat alnar 2 tunnor 3 kannor
22} En skougvuxen tract af lerjord oduglig till äng, men
23} om lägenheet af bruckning vore så kunde denna
24} tract uptagas till åkerland innehåller
    81810 quadratalnar 5 tunnor 47 kannor
25. Ett fräken äng Wahlen kallat som vattnet öfwer
    står mehrendels hela sommaren innehåller                                29070    2    4 1/4        ½
26.    2656} 3 stycken små änges tegar belägne utj Mo-
27.    2310} änget Långstranden kallat, innehålla
28.    3679} tillsammans                                                             8645            34 9/16    ½
                                                  Summa 77529    5    30 ½      151215    10  44 7/8    9 ½ 

(Text i högra spalten:)
Numero
29. Ett stycke åker som Helgiums byemän
    nu för tyden innehafwer, hwilket
    pastornförmenar vinna, effter det
    är belägeit norr om backen jorde-
    mon af lera : innehåller
    14500 quadratalnar    1 tunna 2 kannor
30} dito slåttland skougwuxit af
31} samma jordmon förmenar och
32} pastor winna till prestbordet, effter
    det säjes att Helgiums bymän fått
    tillståndh att swedia innom backen
    och sedan der af giort gammal häfd, hwilka
    tegar ännu kallas Swedietegarna
    innehafwer 17688 quadratalnar 1 tunna 14 3/4 kannor
34. En sten utj Wästbyåkern wjsar 2 ½
    streck ifrån söder till wäster som
    förmenes wara en råsten emellan
    Prästbordet och skattägorna, hwilken
    och landtmätar Werwing uptagit
    eller infattat utj chartan då? refwade
    Wästby ägor Anno        derföre för
    menar pastor winna de ägor
    som emellan bemälte sten och Prest-
    bordetz åkerhaga ähr.

(Text på kartbilden t. v.:)
Wästby ägor på denne sydan
Helgiums by ägor på denne sydan

Scala ulnarum