X2_157

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytning
öfwer Sahlom by och
Bergzåker äng eller ägor hwilken engh och
ägor är hörig under Sahlom by, wahrs förtyden
hafwande skatt belöper sigh till sex sehlandh och är
denne byes och Bergzåkers lägenheter nu åhr 1695
noga ransakade och afmätte af Nills Spohle.
Denne Sahlom byes enskylte skatt är som fölljer

(Rubrik till höger:)
Ångermanlands Södra Contract
och Torgsåkers sochn


            Notarum Explicatio
Numero                                                            Åker-
                                                                         land           
                                                                   Tunnor  kannor
    Till denne by är åker landh af 3ne
    slags jordemohner
1. En dehls består af godh leerjord något
    myllachtig wahrs innehåld är till heela byen    11    15 1/4          
2. Dehls af åkren består af medelmåttigh
    bärande starklera                                         6      11 3/8
3. Ähr och ödelagd åker af skottlera
    wahrs innehålld är till                                            28 7/8
    Af whilket tunlandh tahl samptelige by-
    männerna hafwa sin andehl effter
    skatten och beräcknas der af halfparten
    i åhrligit säde och träde

                                             Åker-                   Enges
                                             land                      land
                                     tunnor kannor    tunnor kannor Pallmar
    Engerna
4. Enges wallen
    inom åkerhagan
    består af medel
    måttig bärande
    hårdwall wilken
    gyr höö till heela byn
    då Nills Josepson får
    på sin dehl effter
    5 25/27 pallm af reen engh                    29   46 7/8
5. Är och en eng beståendes af
    tufwig mosig och stubbig hård
    wall som på heela byen innehåller           13    17 ½
6. Än är ett engh under Sahlom
    beståendes dehls af god och någor-
    lunda bärande hårdh wall dehls
    och af tufwig och stubbig enges wall
    Belöper af reen eng eller det som slåhs
    till heela byen, höö då Nills Josepsson
    får på sin anpart 3 5/27 pallm                16    38 5/8
    Uthj öfwerstående engar hafwa samptelige
    grannarna sin proportion
    Humblegård finnes här j byen wara anlagd
    nembligen Nills Mauritzon har humblegård
    som i medel måttige åhr kan kasta af sigh ½ lispund
    humbla men de flere grannarna hafwa ännu ey
    anlagt till humblegård mehr än någore stänger wahr dehra
                                                             Åker-                   Enges
                                                             land                      land
                                                     tunnor kannor    tunnor kannor Pallmar
7. Wadh Sahlom skoug wydh kommer, så är han inte ifrån här under höri-
    ge Bergssakers skougs lott afdehlt uthan häfdas tillsammans, wilken består
    af någorlunda godh lööf fång och wedh skoug nödtorfftigt muhlbete
    och betesmark, är och denne by man i träta medh Hämbra by om
    rätta skougsråskillnaden wilken will af desse Sahloms byeman hållas effter
    deras förfäders underwysningh för rätte skillnaden wara effterfölliande
    märken nembligen Sahloms bymän påstår att willia hafwa sin rågång
    ifrån grinnen littera A wydh landzwägen som står i skillnaden emellan Sahlom
    Hämbra och Kiärsta byägor, och linea recta der ifrån till Prästemohn
    littera B och sedermehra effter den linien till bäcken littera C derest intet
    ände rå är att wysa, och der icke de måtte få nyttia dessa öfwan-
    rörda härmelser till skillnadh är dehras åstundan att få opdehla Hämbra
    och Sahloms by skoug effter skatten så wyda som inge laggille rå eller märken
    är att finna som slykt förhindra kunde, Hämbra bymanners påbe-
    ropade skiähl är desse, grinnen littera A wilken de icke disputera uthan för
    rätt skillnadh hålla, men Prästemohn littera B hålla de olyk, derföre de å
    sin syda wydh enden på skougen opwysa en Bäckeqwissla littera D som de
    hålla för skillnadh då de willia gå linea recta ifrån grinnen Littera
    A till D som
    af figguren
    är att see.

Schala Ullnarum

(Högra spalten:)
                                                                    Åker-                   Enges
                                                                    land                      land
Numero                                                 tunnor kannor    tunnor kannor Pallmar
Beskrifning öfwer Bergsåker äng och ägor
8. På desse Bergsåkers ägor fins åker af
    2ne jordemohner. En dehl är af godh
    leermylla som öfwer alt innehåller                    41 1/8
9. Dehls och af medelmåttig bärande
    lerjordh som innehåller                            1      3 ½
10. Enges landet under Bergsåkren består
    af tufwig hårdhwall som bestiger till
    tunlands tahlet af ren ängh och höötahlet
    öfwer alt till                                                                    4    2 5/8
    Här under hörige skoug är som förr anmält in medh
    bohl byskougen belägen wahrs godheet är anrört till-
    förende.
11 Är den skoug som Hohla byen under sitt Bergsåker är till-
    dehlt wilket medh råå och rör lagdh är wahr på är lyten
    rödningsskoug ringa muhlbete och någon fångh och
    wedh skough, flere lägenherer inga.

(Text på övre kartbilden, först runtom:)
Hämbra ägor gräntzar hyt intill
Kiärsta ägor mötha
Biörne med Harf ägor taga emoth
Bergsåkers äga under Hohla
Torgzåker prästegårds ägor mötha
Rogsta ägor stötha emoth på denne sydan
Ärsta ägor i Dahl sochn mötha

gott muhlbete
Bäck qvitla
Diuip Dyfwels kiärna
Kiäring grinna
Skoug af tall biörk och gran wahr iblandh fins någon rödnings skoug
skrynth muhlbete
gran och biörk skough
godh betesmark
gott muhlbete

Biörk och gran skoug lyten rödnings skoug
5 steen råå1
Stoora Berg steen
Fäm steen råå1
Bergs åker skougs ägor
råå steen
gott bete
Salom by

Schala ullnarum

(Nedre kartan:)
Betes wall som är bewäxt medh någon ahle skoug
skryn enges wall
godh hårdh walls engh
torr betes wall
heel tufwig mosig och skarp enges wall
tufwig enges wall doch någorlunda wähl bärande
godh enges wall
godh hårdh walls engh
Enges wall
Sahlom åker giärde
Rogsta ägor mötha
heel stubbig tufwigh och mosig enges wall
Sahlom by
stenig betes wall
Torgsåker prästegårds ägor taga emoth
Bärgsåkeren
tufwig enges wall
Bergsåkren under Hohla stöta intill

____________________
1) Fem stenars råmärke (femstenarör)?