X2_158

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytning
öfwer Öster Aspby by som efter höga
öfwerhetens nådigeste befallning äre till
alle lägenheter refwade, belägne uthj
Ångermanlandz Södra Contract Torgsåkers
pastorat och sochn afmätte och refwade
Anno 1695 af

Denne by skattar förtyden fölljande sädeslandh nembligen
Pehr Hindrichsson skattar        3 3/4 sehlandh
Jon Hindrikzon                        3 3/4 sehlandh
Som tillsammans bergas          7 ½ sehlandh        
Olof Jonsson har                    7 ½ sehlandh
                                Summa  15 sehlandh

Notarum Explicatio
Till denne by fins åker af åthskillige                            Åker                Enges        Höö
jordemohner nembligen                                            landh                landh
1. En dehl består af godh och bärande lerjord    Tunnor kannor  Tunnor kannor palmer
något myllachtig som innehåller till heela byn        4        22 3/4
2. Dehls är af medelmåttig bärande san
    blandat jordh wahrs innehålldh är                   2        49 3/8
3. Den trydie jordemohn i åker är af stark
    lerjordh och så någorlunda fruchtsam,
    som innehåller på heela byen                                    52 ½
4. Ähr een dehl och den sämbre jorden som
    består af san lagd i legda och till enges wall
    som till engh och så giörs behoof kan kasta
    af sigh höö af desse ödelagde åkrar,
    wahrs wid är                                                 1      6 3/8                                 25/27
5. Föruthan förestående åker hafwa
    bymännerna en åker lycka på skougen
    beståendes af skryn och mager
    san miähla jordh wahrs innehåldh ähr
    öfwer alt                                                               50 3/4
Och är förestående åker eller tunlandhtahl både säde och träde, wahr
af eges männerna hafwa åhrligenn nästan hälften i träde.

            Engeslandet
6. Engeslandet inom åkerhagan består mästedehlen
    af medelmåttigh bärande hårdh dehls och af
    någon små stärtingzwall, hårdwallen
    kan kasta af sigh till heela byen                                                15    17 7/8     8 3/27
7. Stärtings wallen som bördigare ähr kastar
    af sigh öfwer alt                                                                       4      32 3/8    6 22/27
8. Enges landet in om åkerlyckan på skougen
    består af torr och tufwig hårdh wall som
    högst kan kasta af sig effter mätningen
    till heela byen                                                                           5      3/8        2 7/27
9. Än är en lyten enges täppa på Gissgårds öhn
    /: af wilken öhö denne by en dehl är rådande/:
    som Oluf Jonsson serskilt brukar kan kasta af
    sig hårdh walls höö till                                                                        18 ½    10/27   
                                                                            10    13 3/4    25     13 1/8    17 15/27
10. Ähr een gammal åker och een lyten nyåker som in om Öster Asp bys rätta
    gräntz och skillnadh är belägen men uthaf uhrminnes häfdh
    brukat under Wäster Asp by wilken figgur är ifrån denne bohl byes
    ägor af skilld medh serdehles Jllumination.

Skougens dugeligheet är att see på siälfwa figguren.
Fiske nyttiar denne by medh Asp by man i Ånger-
manlandzåhn uthj ett laxwarp, wahr af denne by äger
1/6 warp som twifwels uthan lährer serskilt taxerat warda
Humblegårdh till denne by är af föga wärde, flere
lägenheter inga.
                            Nils Spohle

(Text på kartan, först runtom:)
Wäster-Asp by åkergiärde möther
Österaspby råå
Wäster-aspby skougsägor taga emoth på denne sydan
Ångermanlands åhn
Wästerhammar ägor grändzar här emoth
Wiik ägor stötha här intill
Bringsta ägor taga emoth 

Små stärtings wall
odugligh backe
Bärande hårdh walls engh
Öster Aspby
Österaspby råå
gott bete
Engh
Enges wall
Enges wall
Hårdh walls engh
Enges wall
Skoug af tall och gran
nödwändigt muhl bete
Ling giärdz sundet
Bahra tall skoug
intet muhl bete
Skryn enges wall
tufwig och skryn enges wall
Skoug af tall gran och biörk wahr iblandh
fins någon tiänlig rödnings skoug sampt någorlunda godh betes mark
Talle moo wahr iblandh fins torfftigh timmer skough till huus behoof
Öster Aspby skoug
ingen betes mark
Skoug af bahra tall medh intet muhl bete
Tall till råmärke
Wicks kiärna
ingen betes wall
Skoug af tall till fång och wedebrandh
Skryn betesmark
Hammar-bron
Lång strans-öhren
Aspby sundet
Skoug af tall medh någon gran iblandh
torftigt muhl bete
Gissgårdz öhn
gran till råskillnad
Tall och gran skoug någorlunda godh betes mark

Schala Ullnarum