X2_159

(Rubrik:)
Geometrjsk afrytning öfwer Hohla by och Bergs åker äng eller ägor hwilken äng
och ägor är hörigh under Hohla by hwars förtyden hafwande skatt belöper sigh till
    sex sehlan och är denne byes och Bergsåkers lägenheeter nu åhr
1695 noga ransakade och afmätte, belägne uthj Ångermanlandz
    Södra Contract Torgsåkers pastorat och sochn.
Denne Hohla byes enskyllte skatt är som föllier.

        Notarum Explicatio
                                                            Åker                Enges            Höö
                                                            land                  land             Palmer
Numero                                        Tunnor Kannor  Tunnor Kannor
Till denne by är åker af 3 slags
    jordemohner nembligen
1. En dehl består af godh och wähl
    bärande swart mylla
    wahrs innehålld blyfwer                    3      12 5/8
2. En dehl består af tämmeligh godh
    och bärande sanblandat jordh
    wahrs innehålld blyr till heela byen    21    8 1/4
3. Den öfrige åkren består af ringa
    bärande sanjord som på hela byen
    belöper                                             1    36 1/4
Och är förestående tunlandh tahl både säde och träde wahr af hälften
i åhrligit träde blyfwer ansadt  

         Enges landet
4. Engeslandet som ligger in om åker
    hagan består till en dehl af medel-
    måttig bärande dehls och af skarp
    och tufwig hårdwall som kastar af
    sig i lagom bördh höö till heela byen
    då Swen Abranson fåhr effter
    3 palmar                                                                    31  22 5/8
5. Hohla engen består till en dehl af tufwig och
    ringa bärande hård wall
    dehls och af stärtings wal, kastar af sig effter mätningh
    af hård wallen i åhr som här kan räcknas för             
    medelmåttigt höö åhr, till heela byen                            13   52 ½

(Högra spalten:)
Numero                                                      Åker                Enges            Höö
                                                                   land                  land             Palmer
                                                            Tunnor Kannor  Tunnor Kannor
6. Af stärtingen i samma engh som wähl
    bärande ähr blyr då Swen Abranson får
    1 pallm, till heela byen                                                 2      34

7. Hohla skoug är mycket lyten och kort wahrföre är till denne by lyten
eller ringa betesmark Elljest är bewäxt medh små tall och eneskoug
wahrföre denne by på Bergsåker skoug och andra ägor måste försee sigh
medh muhl bete timmerfång och wedskoug, elliest fins för denne by
ett gott laxwarp belägit för deras land i Ångermanlandåhn som
taxerat är till 1 tunna åhrligen Jämbwähl brukar denne by i åhn
om hosten syke fyske wilke fiskeryen icke ringa nytta till eges
männerna åhrligen gifwa, Humblegård fins af samptelige by-
männerna warda anlagd men bär lyten frucht af sigh.

    Beskrifning öfwer Bergsåker äng och ägor
8. Till detta Bergsåker fins förtyden
    åkerlandh beståendes af sanmylla
    någorlunda bärande och innehåller till    -    34 1/8
9. Der under hörige enges landh består
    af medelmåttig bärande hård-
    wall som i lagom börd kastar af sigh
    öfwer alt då Swen Abranson
    effter sehlandh fåhr 18/27 pallm                                5    17 ½
Wadh skougen som under denne dehlen af Bergsåker wydh kom-
mer så är han medh figguren belägen och afsatt på Saloms by carta
wilken by för den öfrige dehlen eller halfparten af Bergsåkers ägor
under sin by att nyttia, wahrföre här under hörig skougs härlig-
heter på den kartan finnes opfördh, flere lägenheter
inga.

(Text på kartan, först runtom:)
Harf ägor mötha emoth på denne sydan
Ångermanlansåhn
Torgsåker prästegårdz ägor grändzar hyt intill
Bergsåkers ägor under Sahlom mötha

Berg backe
Enges wall
Bergsåkers ägor
hårdwalls engh någorlunda bärande
Hohla by
backe
Enges wall
godh enges wall
godh enges wall
backe
Skarp och torr enges wall
heel tufwig och skarp enges wall
Betes wall

hårdh walls engh
heel tufwig och skarp
ringa bärande
Stärtings wall

Tall skough ringa betes mark
Hohla by skoug
Skoug af tall medh någore ene buskar iblandh
Skrynt muhl bete
Små tall skoug
ringa betes wall
Här fins något lytet muhl bete men intet spyseligh

talle moo medh intet bete
Hohlas-öhn
skryn betes mark
Präste-nähse

aff Nills Spohle

Schala Ullnarum