X2_160

(Rubrik:)
Geometrik afryt-
ning öfwer Hogsta hemman
som effter höga öfwerhetens nådigeste
befallning ähre till alle lägenheter
refwade, hwilket är belägit i Ånger
mans Södra Contract Torgsåkers pastorat
och Ytterlähnas sochn afmätt Anno
1695 af         Nills Spohle

Detta Hogsta ligger i skatt förtyden för 6 sehlandh

Numero                                                 Åker                Enges            Höö
                                                              landh                landh             Palmer
                                                        Tunnor Kannor  Tunnor Kannor
    Notarum Explicatio
1. Till detta hemman är åker
    af en jordemohn som består
    af hård spicklera icke synner-
    lig fruchtsam och bestiger öfwer
    alt af åkerlandet                                3        38 ½
Numero
        Engerna
2. Enges landet in om åker hagan
består till en dehl af mycket torr och
tufwig sampt något stenig hårdh wall
doch mästedehlen af någorlunda godh
och bärande hård wall som kastar af
sig j lagom bördh af enges lan-
det in om åker hagan till                                                 11    17 ½        7 3/27
3. Engen på norre sydan om Hogsta siön består till een
dehl af hårdwall medelmåttig bärande dehls och
 af stärtingswall som effter mätningen i åhr kastar
af sigh af både slagen till                                                 5    24 ½        2 22/27
4. Engen den mindre wydh Hogsta siön består af medel-
måttig bärande hårdwall wahrs innehåld blyr                   1     37 1/8      1 4/27
5. Elljest hafwer denne Hogsta man starr slott j skougen
på een myra kallas Stoormyra wilken han
icke i wåthåhren för wattnet kan berga
kastar af sigh starrfoder i åhr till                                      9    47 5/8        1 8/27
                                                           3    38 ½          28    14 6/8        12 10/27
6. På skougen har denne Hogsta man till sin
boskap gott muhl bete wahr iblandh fins god
rödningsskoug lööf och huus sågtimmer
skoug, wedh och fång skoug rykeligh fiske wattn
fins fuller men icke synnerligh dugligt
Humblegården kan kasta af sig humbla till
gårdsens behoof men ey wydare flere
lägenheter inga.

(Text på skogskartan, först runtom:)
Bohsiö ägor mötha här på denne sydan
Crono allmenninger möther
Fors ägor stöta här emoth

Fors siön
Sio bergs högden
Forsbäcken
Lille myra
godh betes mark
Biörn berget
Hogsta kiärna
Hogsta hemman
Skoug af biörk gran och asp
godh rödnings skoug
Backe kullen
Här fins gott muhl bete och godh rödnings skoug
Gunnil kiälla
myre
myre
moolandh ofwer alt medh såg timmer skoug kallas Dansare moon
Sydt och sank landh
Mellestkärsiön
hollme
Stoor myra
Store Härsiön
Grå berget
Skoug af tall gran biörk och asp
godh rödnings skoug iblandh

Schala ullnarum

Biörk skoug
hård walls eng
Stärtings wall
odugligh
Hogsta kiärna
hårdh walls eng

Schala Ullnarum

godh enges wall
Hogsta hemman
Torr och stenig enges wall
backe
godh enges wall
Bossiö ägor mötha
hårdh walls engh