X2_161

Geometrisk afrytning öfwer Moo
cronohemman, hwilket cronohemman effter öfwerhetens nådi-
geste befallning ähr till alle lägenheter affattath belägit
uthj Ångermanlands Södra Contract Torgsåkers pastorat och Ytter-
lähnäs sochn afmätt Anno 1695 af        Nills Spohle

Detta Moo crono hemman ligger i skatt förtyden för 6 1/3 selandh

                Notarum Explicatio
Numero                                                  Åker                Enges            Höö
                                                               land                  land             Palmer
                                                        Tunnor Kannor  Tunnor Kannor
    Till detta hemman fins åker af
    2ne slags jordemohner
1. En dehl består af sanjord medh
    lyten mylla iblan som
    kan skattas för medelmåttig
    bärande wahrs innehåld är öfwer alt          50 1/4 
2. En part består af skryn och mager
    rödsan inhåller                                   3    3 ½

            Enges landet
3. Enges landet in om åkerhagan består
    mäst af samma slag till jorde mohn
    som åkren dehls något wähl bäran-
    de kastar af sig höö af enges landet
    in om åkerhagan i la-
    gom börd, reen engh till                                            10    53 3/4    6 19/27
4. Moo engen består dehls af hård och
    stärtingswall och kastar af sigh hårdh
    walls höö af denne eng                                              8    29 1/4    10 20/27
5. Stärtingswallen gyr höö i lagom börd                         2    14 3/8    3
6. Enges hollmen består af medelmåttig bärande
    hårdwall medh ahl skoug be-
    wäxt och kastar af sig                                               1    42         1 19/27
                                                            3    53 3/4      23    27 3/8    22 4/27 
För uthom förestående enges wallar kan der och wahr uth medh åhn fin-
nas beqwähme rödningsplatzar till engh dugelige
7. Elljest är uthj denne åå och på Moo ägor bebygd en sågqwarn som
iämpte byman här i Moo, häfdas af Båssiö bymän wilken der
icke tork åhr infullo synnes föruthan wåhrwattnet kunna hafwa
sin gång en tydh om hösten och har denne sågqwarn i åhr ahr-
betat ag effter uthrächningen på bräderna till 268 tolfhar?
8. Är och jämpte sågqwarnen ett gammalt åhlfiske som serskilt
förmehnes taxerat warda men som det icke med byggnad
till desse behöör är cultiveradddt ty hafwer det nu i desse
tyder gifwit lyten eller ingen nytta af sigh.
9. Är och en lyten sqwalte qwarn på desse ägor som eges
man kan nyttiar till huus behoof.
10. På här under hörige skoug är godh betesmark
och rödnings lööf skoug, huustimmer skoug
behielpeligh men såg timmer skougen mäst
uthödd så att denne byman hädan effter
der kan sågen nyttia will medh sågtimmer
på andra ägor måste sigh försee.

(Text nere i vänstra hörnet:)
Numero
11. Humblegård
    fins fuller
    till detta
    hemman
    anlagdh som
    kastar af
    sigh humble
    till huus
    behoof elliest
    fins intet dugligt
    fiske watten eller
    flere lägenheter

(Text på skogskartan, först runtom:)
Angsta ägor taga emoth
Selånger ägor gräntzar intill
Bollsta ägor mötha
Blästa ägor stötha emoth på denne sydan
Bossiön

Skoug af gran biörk ahl och asp
godh rödnings mark sampt kosteligit muhl bete
Moo hemman
Tall gran och biörk medh någon sågtimmer skoug
gott rödningslandh och godh betes mark
Heel bergigh och skryn mark
Kahl wyk udden

Schala Ullnarum

(Inägokartan, först runtom:)
Selånger ägor stötha hyt intill
Bollsta ägor taga emoth
Blästa ägor mötha

Moo landh odugligh
hårdhwalls eng wähl bärade1
godh enges wall
backe
sten backe
Moo hemman
hårdh walls engh
Enges wall

moo landh bewäxt medh tall och någon biörkskoug iblandh
betes wall
skoug af biörk
afswediat mark
talle moo
Skoug af tall och biörk
Beteswall

Schala Ullnarum

_________________________
1) Fel för bärande