X2_162

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Åhlsta by och Förssahl ägor
Wilket Forssahl brukas under byen Åhlsta, och befins detta Forssahl wydh förre jordreefningen wahra förmedladt
ifrån 12 och till 4 sädeslandh, och som detta Forssahl ifrån skihlfwa bohlbyägorna i skougen eller uthägorna icke
är afskillt, ty är så byens som desse ägor öfwer alt reefwade och aftagne, willka äro belägne i Ångermanlandz
Södra Contract Torgsåkers pastorat och Dahl sochn afmätt Anno 1695. Bohlbyens enskylte ägors beskrifning.
Denne byens hafwande åkerlandh består af åthskillige nampn och proprtioner nembligen en dehl kallas Ahlsta
åker, dehls Mälbys och en dehls Lägde åkrar uthj wilka nampn och åkrar bymännerna hafwa olyka propor-
tioner och skatt, wahr före wahr och en ort effter dess portion är serskilt uthrächnadt, och medh jllumination
från wahr andra skilt, nembligen Ahlsta åkers gräntz är belagd med brun färga, Mällby medh spans grön, och
legde medh röd färga, och är dehras proportion på ofwanstående stellen sålunda,
                           Åhlsta sehlandh tahl   Mällby sehlandh tahl   Legde sehlandh tahl   Forssal sehlandh tahl
Jöns Person har i Åhlsta   -  sehlandh    -  sehlandh                 -  sehlandh               -  sehlandh    
Erich Månson har            -  sehlandh    -  sehlandh                 -  sehlandh               -  sehlandh

                                                                            Åker                Enges           Höö
                                                                            land                 land              palmar
Numero                                                        Tunnor Kannor   Tunnor Kannor
            Notarum Explicatio
1. Åhlsta åker består öfwer alt af god och bäran-
    de lerjord, wahrs innehåld blyr på heela byen     9    38
2. Ahlsta nyåker warest alle grannarna hafwa
    sin andehl består af spicklera och innehåller
    till byn                                                                    31 ½
3. Erick Månson har och under Åhlsta serskilt
    en nyåker som består af lerjord medelmåttig
    bärande och innehåller                                            15 3/4

     Enges landet under Åhlsta
4. Enges landet in med åkren består af godh bärande hård
    walls eng som kastar af sig i lagom börd /och/ effter mät-
    ningen af                                                                                    3    33 1/4     5
    Jttem Åhlsta engen består af god hårdwall myket
5. wähl bärande för dess situation skull hälst som
    hon kan sees af figguren är nedan för bästa åkren be-
    lägen att fethman af åkren giör hennevgodtbystånd
    kastar af sig höö till alle bymänerna som i denna eng
    gå i tegemåhl både effter Åhlsta och Legde skatt
    tillhoopa af                                                                                8    14 7/8    15 7/27
                                                                         10    29 1/4        11    48 1/8    20 7/27
            Lägde åker
    Till Lägde fins åker af 2ne jordemohner, dehls af wähl
6. bärande lermylla wahrs innehåld är till heela byen
                                                                         1     44 5/8
7. En dehl är af stark lerjordh medelmåttig bärande och
    innehåller                                                        1    48 1/8
8. Jöns Person här i Legde sreskilt ödelagd åker af stark lera till
                                                                         -       10
9. Hans Mattisson brukar serskilt nyåker af samma
    jordh som förestående                                   -       10 ½
10. Erich Erickzon innehafwer der sammastädes ödeåker
    serskilt af lyka beskaffenheet                         -        8 3/4
        Engeslandet
11. Enges landet in om Lägde åker haga består af hårdwall me-
    delmåttig bärande som kastar af sig höö till heela byen           
                                                                                                 2     52        1 10/27
                                                                          4     10            2     52       1 10/27
                Mälby åker
    Uthj Mällby fins åkren öfwer alt af medelmåttig bärande ler-
12. jord och har Oluf Ersson ingen part med de andra syne grannar
    uthj Mälbyn hwar före han och der blyr uthslutin, innehåller
    öfwer alt der                                                 4    28 7/8

(Text i högra spalten:)
                                                                            Åker                Enges           Höö
                                                                            land                 land              palmar
Numero                                                        Tunnor Kannor   Tunnor Kannor
13. Enges landet som ligger iblandh åkren i Mällby
    befins af hård wall tufwig doch medelmåttig
    bärande och innehåller öfwer alt                                               10      51 5/8    8 5/17
                                                                        4        28 7/8        10     51 5/8    8 5/27
14. Elljest är en lyten kalfgiähla in om Mällby
    åkerhaga wilken bymännerna nyttia till
    syne kalfwar en eller twå weckors tydh om sommaren.
Alle de effterfölliande lägenheterna
som af skougen ähre optagne opdehla samptelige
bymännerna effter heela byens och
Forssall skatt hälst som detta Forssahl eller
de flere förberörde nampn kunniga ohrter
icke ifrån bohlbyens skoug ähre warken
medh råå eller hermelser ifrån skillde.
15. Är ett åkerland som en gammal inhysesman ige-
    nom bymännernas tillstånd upbrutit som
    består af swag och ringa bärande spick-
    lera och innehåller                                                   13 1/8
16. Ähr ett eng wahr uthj alle bymännerna
    hafwa sin andehl beståendes af hårdwall
    och kastar af sig                                                                               48 1/8    1
17. Eng kallas Stoor hägnen wilken består af
    skarp och torr hårdwall som ey mehr till heela
    byen kastar af sig                                                                     3     49 3/8    1 10/27
18. Kannsiö engen består af hård wall någor-
    lunda bärande, wilken kastar af sigh till
    heela byen öfwer alt                                                                  8    19 3/4    7 8/27
19. Än fins 2ne stycken små enges wallar
    som bymännerna hafwa sin andehl uthj,
    effter förestående portion beståendes
    af stubbig och något stenig hårdwall wahrs
    innehåld blyr, af dem både till heela byn                                    6    21 3/8    5 8/27
20. Erich Månson och Erich Erichsson hafwa
    en lyten enges täppa till hoopa serskilt
    som befins af medelmåttig bär-
    rande hårdwalls eng kastar af sig i
    lagom börd till dem begge                                                        3        7         2 20/27
                                                                        -        13 1/8       22    33 5/8   17 19/27

Elliest fins på Åhlsta skoug och wydh byens fäbodeställe ett enges och åkerlandh
wilket bymännerna icke sig emellan dehla effter heela byskatten uthan här
hafwa lyka mycket wahr dera oachtandes dehras rätta proportion, och
befins af fölljande wilkor
21. Een dehl består af öpen åker och lermiähla jord som på heela byen innehåller
                                                                          -        54 1/4
22. Af samma jord i legder som till engeswall
    brukas, öfwer alt                                             1        40 1/4 
   som kastar af sig höö                                                                                     20/27
23. Enges slotten som ähr in om förberörde
    åker haga består af torr och skarp
    hård wall som kastar af sig i lagom
    börd till heela byen af                                                                6     19        2 21/27
                                                                          2        38 ½        6     19        3 14/27

24. Wadh skougen till Åhlsta wydhkommer så är den af fölliande godheet; ett1
byen på skougen här behielpeligit muhl bete, någore städes små
rödnings parkar, lyten lööf skoug, timmer fång och wed skoug rykeligen
kan och i Pannsiön som de fleere små insiögarne brukas fiske medh
nätz fängande samp medh metande som doch icke stort här mödan
löhnar, humblegård är fuller här i byen anlagdh, men ringa
dugligh flere lägenheter till Åhlsta fins icke.

(Text i splaten nere till vänster:)
Beskrifning
öfwer Forssall
ägor
Forssahls
enskylte ägor   
                                              Åker                Enges             Höö
                                              land                 land                palmar
Numero                          Tunnor Kannor   Tunnor Kannor
25. Bestå alle-
    nast af en skarp
    och tufwig
    hårdwalls
    eng som ey
    mehr i medel-
    måttige höö
    åhr kan kasta
    af sig öfwer
    alt än till                                                    16    8 3/4    4 24/27
26. Erich Månson
    har och af Fors-
    sahl enskylte ägor en lyten               Åker                Enges           Höö
    teg i åker beståendes                       land                 land              palmar
    af spicklera och inne-              Tunnor Kannor   Tunnor Kannor
    håller                                                     10 ½                                               
                                                       -        10 ½        16      8 3/4    4 24/27
Elliest är inge flere en-
skylte ägor under Fors-
sahl uthan som fore anrört
alt med bohl byens ägor
i skougen och uthom
åkerhagan inblandat,
27. Ähr 2ne stycken kyr-
kiohumpar eller uth-
jordar som Dahls kyr-
kia i desse ägor har belägen wilka ähro ser-
skilt med en /gul/ färga jlluminerade och num-
mererade medh numero 27. Flere lägenheter
inga.
                    Nils Spohle

(Text på kartbilderna, skogskartan överst t.v., först text runtom kartan:)
...um ägor i Öfwerlänäs sochn möther
Makke med Skadom ägor i Botha sochn taga emoth
Fahnon med Tompte ägor stöta in till
Åhrsta ägor gräntzar emoth på denne sydan
Moo ägor tagha här emoth
Flangsätter ägor mötha
Daglös ägor stotha intill

Kiältar berget
En håhl kiärna
Bahr fiählla berget
Een håll berget
Aborr kiärna
Lyten rödnings skoug
Hollms siön
intet muhl bete
Norrgård kiärna
Nylands sten
Nylandh
Gåhl kiärna
Åhlsta by med Forssal- Mällby och Lägde skoug
Skrynt bete
Här fins skoug af tall gran och biörk wahr iblandh fins nagon rödnings skoug
gott muhl bete
Panth siön
god betes mark
kiärna

(Kartbilden under t.v.)
Daglöös ägor taga emoth

(Till höger om denna:)
Kalfgiähla
Enges wall
god hårdh walls eng
Nyland ägor
Enges wall
Gåhl kiäna
Schala ullnarum

(Inägokartan nedtill, från vänster:)
Skarp och tufwig enges wall
Forssal engh
hårdwalls engh

tufwig enges wall
hårdwalls engh
Skarp och torr enges wall
Mällby åker

Åhlsta engen
godh enges wall
godh enges wall wähl bärande

Åhlsta åker legde
Enges wall
Åhlsta by
hård wall
god hård walls eng
åker
Eng

Åhrsta ägor
Kiärna

Schala Ullnarum
 
 

_______________________________________
1 Överstruket