X2_163

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer prästbordet uthj
Tårgsåkers pastorat beläget uthi Dahl sochn och Ångermands Södre Contract effter
högwällborne Herr General Majorens och Landzhöfdingens ordre af den   1702 samma åhr affattadt

Dahls sochns prästebord
Oskattlagdt, brukas af kiörkioherden i Totgsåker.
Ägorna befans effter rätt prof och mätning
innehålla som följer.

Numero                                    Åkerlandet
                                               quadrat  Tunnor  Kanno
                                                 alna
            Leera
1.        3514            14 1/16
2.        1961            7 7/8
3.        2186            8 3/4
4.        2556            10 3/16
5.        2875            10 ½
6.        20776     1 : 27 1/8  
7.        7280            29 1/8
8. Linde 12101       48 3/8      53249      3        45  

(Spalten till höger:)
Numero                                                Ängeslandet              Pal-
                                                    quadrat  Tunnor  Kannor   mer   
                                                     alnar
9  } Hölandet innom åkerhagen
10} består af samma jordmon
11} som åkern, innehåller            147404    10    29 5/8
12}
13}
14}
15}
    Hårdwaldshöö der af                                                        6
16. En ängespark, Stråkiärn kal-
    lat af Försals /ut-/by ägor är skiänkt
    till Dals kiörkia innehafwer        27363    1    53 7/16        1
17. Gallsätter änget är jembwäll
    till kiörkian skiänckt, är be-
    lägit wid Lesiön i oster ifrån
    kiörkian, 3000alnar innehåller    6693    -    26 3/4           ½  
18. Ett lytet äng Holmänget kallat
    är gifwit till kiörkian af
    Ahlsta by, innehåller                    752       -     3               1/8
                                Summa     182212     13    13/16        7 ½

Till detta prestebord fins timber, löfskog, muhl-
bete, jertzell, stör och wedbrandh till nödtorften
fins och en sqwaltqwarn numero 19. som brukas
hööst och wår, flere lägenheeter fins intet
af åkerjorden trädes ½ parten åhrligen

Christopher Christopherson Mört

Scala Ulnarum

(Text på kartbilden:)
quarn
Dagalös