X2_164

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Dynäs by
i Ångermanneland och Gudmundråå sochn affattat åhr 1695

(Text till vänster:)
Dynäs oförmedlat by åbor för tyden 5 bönder och skatta tillsam-
mans 56 3/4 selandh hwar af den första littera A. Per
Johansson 11 1/4 selandh den andra littera B Herr Peder Kiörkningh
18 3/4 selandh. Littera C Jsrael Peersson 8 selandh. Littera D Zachrias
Peersson 8 selandh och E Erich Hindersson 10 3/4 selandh. Ägorna
är till längden och bredden aftagen och uthrächnadt
till tunne och kannelandh, jordmohn pröfwades och beskrifwes
som effterfölliande nummerer, uth wyso nembligen

Numero      quadrat    Tunnor  Kannor    quadrat  Tunnor  Kannor
                      alnar                                    alnar
Godh leer
mylla
1.                  58817     4        11 1/3
2.                 72059      5         8 1/3
3.                 61959      4        23 ½
4.                 34737      2        27 ½
5.                 26613      1        1 1/3           254603    18        9 3/4   

Af åfwanstående effter proportion
af skattetten1 uthrächnadt till-
kommer Littera A sin anpart
nembligen            3.  33 3/4
Littera B             6.  4/4
Littera C            2   31 15/32
Littera D            2   31 15/32
Littera E            3   24 13/16
         Summa    18  9 3/4

(Spalten i mitten, delvis skadad och svårläst:)
Transport                                        254603    18        9 3/4 
God sandmylla
7.                16059    1    8 ½
8.                3772      -    15 1/4       19831        1        9 3/4

.......
A tillkommer           15 13/16
B                                    26 11/32
C                                    11 1/4
D                                    11 1/4
E                                    15 3/32
                 Summa    1    23 3/4

9                15366    1    5 ½
10               3107     -    12 3/8
11              13654    -    54 5/8
12                1869    -    7 ½         33995         2        24     

Hwar af ... A tillkommer  26 15/16
Littera B                        44 3/4
Littera C                        19 5/16
Littera D                        19 5/16
Littera E                        25 11/16
         Summa 2 tunnor 24 kannor                                   
                                Transport    308429    22        1 ½
(Högra spalten:)
                                Transport    308429    22        1 ½
Hård leera
13            8988    -    36 
14            9871    -    39 ½          18859     1        19 ½ 
Hwar af Littera A tillkommer
                                  15
Littera B                    25   
Littera C                    10 5/8
Littera D                    10 5/8
Littera E                     14 1/4
            Summa    1    19 ½
Skien sand
15                                                 2588     -        10 1/8 
Hwar af Littera A tillkommer 
                                    2
Littera B                    3 11/32
Littera C                    1 7/16
Littera D                    1 7/16
Littera E                     1 29/32
                 Summa     10 1/8                                        
                                  Summa    329876    23    31 1/8

(Text till höger:)
Hummelgårdar
                                                      Quadratalnar
Littera A. 1 hummelgård innehåller   577
Dito 1  innehåller                              462
Dito 1  innehåller                              165
                                                      1204
Littera B. 1 innehåller           314
Dito 1  innehåller                   330
Dito 1  innehåller                   204      848

Littera C. 1 innehåller          166
Dito 1  innehåller                  165       331

Littera C. och D. en tillhopa  187  
Dito 1 tillhopa innehåller        210      397

Littera D. 1 innehåller           260     
Dito 1  innehåller                   99       359
 
Littera E. 1 innehåller           400
Dito 1  innehåller                  555      955
                      _______________________
Summa på hummel-
gårdarna                                        4094 quadratalnar

(Högra spalten:)
Numero
16 } Ängeslandet innom åkerhagen består af godh hårdwald och wäll wäxt,
17 } af samma jordemohn som åkern, innehåller tillsammans med åker-
18 } renarna 4 tunnland 32 kanlandh, hööet der af pröfwades effter inberg-
19 } ningen och besteg för detta åhr till                                     Palmer alnar cubik
                                                                                                  8        -
20 } Een stoor hårdwalsäng tufwiger jordmohn af lera
21 } innehåller 67 tunnor 48 1/4 kanna hårdwaldzhöö der af      74      -

22 } utj Hesteåkern kallat finnes hårdwalds äng jordemohn af lera
23 } bestiger med åkerrenorna till 3 tunnor 36 11/16 kanna
    hööet der af                                                                          4        4
                                                                                Summa    86       4
24 } Små tracter odugliga med sten och små skoug bewäxte
25 }
26 }
27 }
28 }
29 }
30 }

31 } Släta tracter som nuförtjden brukas till muhlbete, är dug-
32 } lig till åker och äng jordmohn af lera

33. Een stubbswed duglig till åker jordmohn af lera
34. Een stubswed stenig och oduglig
35 } Twenne stycken sqwalte qwarnar byn tillhörigh
36 } som allenast brukas hööst och wår

Till den by finnes tämmelig godh rödningskoug,
godt muhlbete, någorlunda timber till huustarf,
näfwer, bark, jertzell, stör, tackwedh, och wedbrandh,
intet fiskie watten undtagandes utj Dysiön fångas
abor mört och giäddor med nätt.

(Text på den vänstra kartan över skogen:)
tack wed och jertzell skoug
Dynäs
land som kan brukas till åker
löfskog
... skoug1
Lästa by skoug i Lä-näs socken tager wid
Lnandz wägen till Ådalen
Ödz by skoug tager wyd
Grysiön
Dysiön
Swedie skoug
Helgom by skoug tager wid2
muhlbete ahl oh biörkskoug
Ystby by-skoug tager wid
Swedie skoug
mulbete
Tälle by skoug tager wid
åker land
Swedieskog
mulbete
timber skoug
Pattsiön

Scala ulnarum

(Högra inägokartan:)
Kålgierden
myra

Scala ulnarum

Förferdigat 696 den 6
Feruary3 af
Christopher Mört

________________________
1) Fel för skatten
2) Skada i ett veck i kartan
3) Fel för February