X2_165

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer vthbyn Dysiöö
i Ångermanland och Gudmundrå sochn affat åhr 1695

Dysiöö een vyhby under Dynäs hafwer i förtyden warit
skattlagdh för 20 sädeslandh, men sedermehra fått förmedling 14 selandh
och är nu alenast i behåll 6 selandh skattar den första Johan Persson 1 ½ selandh. Den andre
Herr Peer Kiörning 1 ½ selandh. Den 3die Jsrael Persson 3/4 selandh. Den 4de
Hans Zachrisson 3/4 selandh och den 5te Erich Hindersson 1 ½ selandh-
Åker med ängeslandet beskrifwes med numer som föllier nembligen
Numero              Ouadrat Tunnor Kannor    Ouadrat Tunnor Kannor
                             alnar                                  alnar
    Leermylla
1                            1881        -        7 ½
2                            4367        -        17 ½       
3                            1370        -        5 ½         7618        -        30 ½
    Leera                                                          
4                                                                     6643        -       26 9/16
    Hårdleea1
linde  5                  2002        -        8
         6                  1610        -        6 7/8
linde  7                  2520        -      10 1/16        6132       -      24 ½  
                          __________________________________________
                                            Summa               20393      1        25 9/16
                                            Transport                   
(Högra spalten:)
                                           Transport            20393      1        25 9/16            
    Leera
8. gammal linde                                              21908      1       31 5/8
                                              Summa             42301      3       1 3/16

Åker som nyligen är läg i
öde och för fäfot, för den orsak
att grannarne intet är eniga
att der om hålla jertzlegårdh
jordmohn är af godh lera.
9                                2609
10                              3090
11                             1100
12                              876                            7675        -     30 3/4
                            ________________________________________
                            Summa Summarum        49976       3      31 15/16

13 Een godh hårdwaldzäng innom åkerhagen jordmohn    Palmar alnar cubik
    af lera innehåller 1 tunnor 45 3/4 parmer hööet
    pröfwades effter inbergning och fans bestiga inalles
    med linde höö till                                                            8
14 Een wåt och sydländt äng hööwäxsten af starr in-
    nehåller 4 tunnor 20 ½ kanna hööet der af                    6    20
15 Een slått swedh bär hårdwals höö                                 1    7
Flere lägenheeter finnes intet till denne
by undantagandes i Dysiön fångas abor och giäddor med
nät, skoug beskrifwes på Dynäs cartan effter denne
lyder under Dynäs byes råå och rör.
16 } Twenne tracter med sten och odugliga            _____________
17 }                                                                 Summa    16     -

Förferdigat den 2 novembris
1695 af Christopher Mört

(Text på kartbilden:)
Landz wägen till Ådahlen                                               
Dysiön

Scala ulnarum
 

___________________
1) Fel för Hårdleera