X2_166

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Söder Utan
siöö by i Ångermannelandh och Höögsiöö sochen affattat den     1695

Söderuthansiöö bebor nu förtyden twenne
åbor och skatta tillsammans 16 3/4 selandh hwar af den första Littera A
Magister Olaus Mört skattar 8 ½ sädesland och den andra Littera B
Hustru Gunnila Ström skattar 8 1/4 selandh. Denne by hafwer niutit
förmedlingh 5 1/4 selandh. All deras åker är belägen innom en järttzle
gårdh. Jordemohn pröfwades och befans wara som under specificerade
numer uthwjsa nembligen

          Sandmylla
         1.                    3223    -    12 7/8    3223    -    12 7/8

         Leera
         2.                    5380    -    21 ½
linde  3.                    4428    -    18
linde  4.                    7121    -    28 ½
        5.                    12630   -    50 ½
        6.                   23072    1    36 3/8
                3356}   
        7.     1974}      7750    -    31
                2420}  
        8.                     2713    -    10 7/8
        9.                    2152     -    8 5/8
        10.                  7202    -    28 13/16
        11.                  4169    -    16 5/8
        12.                  2294    -    9 1/4        78911    5    35 1/8

        Hård leera
        13.                4333    -    17 3/8
        14.                5333    -    21 3/8
        15.              14694    1    2 3/4
        16.               7502     -    30
linde 17.               3795    -    15 3/16
linde 18.               1344    -    5 3/8
        19.               1952    -    7 3/4          38953    2    43 13/16

        Wyt sandjordh
        20.             2778    -    11 1/8
        21.             3030    -    23 1/4        5808        -    23 1/4
                                           _________________________
                                            Summa    126895    9    3 9/16
(Texten fortsätter överst till höger:)
                                                                  Palmer  alnar
                                                                              cubik
22} Höölandet innom åkerhagen med              
23} åkerrenorna berächnas i widden
24} till 8 tunnor 41 ½ kanna som nu
25} för tyden befinnes wara slåttes-
26} landh merendels hårdwaldh med nogote
27} måsa bär höö med linde höö till-
    sammans                                                  10    18
28. Ängeslandet innom lill åkerhagen
    bestiger till widden 54 kannor höö der af   1     -
                                                Transport    11    18
Numero
29. innom åkerhagen en
    måsig äng med starr
    och mycket torr innehåller
    5 tunnor 48 ½ kanna höö der af             2    18
                                               Transport    13    18

(Text nedtill, vänstra spalten:)
                                                             Palmer  alnar
                                                                          cubik
                                                Transport    13    18
30. Ett måssigt äng Liäsholmen kallat ähr
    belägit 3780 alnar i ost sydost ifrån
    byn, innehåller 4 tunlandh 15 kannor
    af ringa wäxst jordemohn af hårdlera
    bär smått måsshöö                                   1    -
31. Wåhl kiärenänget kallat ligger ifrån
    byn 1790 alnar i södern, mycket torr
    och af ringa wäxst, innehåller 6 tunnor
    21 ½ kanna bär smått måsigt höö            2    9
                                                Summa       17   -
(Högra spalten:)
Numero
32. Een kalfhaga
33. Een kåhlgård

34} Odugliga tracter med sten och små skough bewäxste-
35}
36}
37}
38}
39}
Uti Mörtsiön fångas om wåren mört abor och giäddor.
Finnes till denne by en miöhlqwarn utj Vthansiöö åhn som
brukas hela åhret omkring.
Till denne by finnes tämmelig god tarfskoug som
grantimber, tackwedh, jertzell, stöör, wedbrand, löfskoug
och muhlbete.
Twenne huumellgårdar
den första innehåller 648 quadrat alnar ofruchtsam
den andra                672  1320

Förferdigat den 10
february 1696    af
Christopher Mört

(Text på vänstra kartan:)
Nor-uthan siö by ägor taga wydh
Landzwägen noråth

Scala ulnarum

(Högra kartan:)
Vitvaten berge
Weda by skoug tager wid
Skurberge

Scala ulnarum

Möösiön
Vit vatna
granskoug
jertzel stör och tak wedh skoug
löfskog
löfskoug med tressk och myra
granskoug med myrer och moras
Mört siön
Öfver wåhl kiärna
Stenig marck med små gran skog
lands-wägen norr åt
Norr utansiö ägor taga wid
Sörutan siö quarnar
Noruttansiö quarnar
löfskoug
Rön myra
löfskoug och mulbete
muhlbete
Bremå-san
Neder wåhl kiärna
Timber skog
taak ved och jertzel skoug
Ånger man åhn
Myckelsiönäset
Myckelsiön