X2_167

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Mörtsal by i
Ångermanneland och Högsiöö sochen
affattat åhr 1695

(Text nere till vänster:)
Mörtsal åbor förtyden twenne bönder och skatta till
sammans 12 sädesland, hwar af den första Littera A Peer
Jonsson skattar 6 3/4 selandh och den 2dra Littera B Jsrael Johansson
5 1/4 selandh. Denne by hafwer niutit förmedling 9 3/4 selandh så att den gamle
byskatten hafwer warit tillförende 21 3/4 selandh jordmohn pröfwades som
här effter med numer specificeras nembligen
Numero
        Sandblandat leera
        1.                                                    14406    1    1 5/8
                Moojord
        2.             18498    1    18
gammal linde 3.  6192    -    24 3/4
        4.              5600    -    22 378
        5.            27688    1    54 3/4
        6.             8967    -    35 1/8
        7.             5583    -    22 378
        8.             4293    -    17 3716        76821    5    27 5/16
                                Transport    91228    6    28 15/16
(Högra spalten:)
                                Transport    91228    6    28 15/16
        Hård eller skåttleera
    9.                 4646    -    18 5/8
    10.                1014    -    4 1/16
    11.                3250    -    5 3/8            102507    -   41 1/8  
                                                Summa   101507    7   14 1/16

        Nyåkrar af
        moojordh
linde 13. Littera A tillhörig  1555    -    6 1/4
        14. Littera B tillhörig  1187    -    4 374           2742    -    11   
                                          Summa summarum    104249    7    25 1/16

Numero                                                                                             Palmer alnar
15} Ängeslandet bstår af dahlar och andra små släta parker, där och               cubik 
16} här bewäxst med någon små skoug Jordmohn af moojord wjdden
17} berächnas till till1 29 tunnor 53 3/4 kanna hööet der af pröfwa-
18} des effter ingergningen och besteg utj någorlunda hårdwalds höö till    19    -
19}
Till denne by finnes ingen fång eller tarfskoug undantagandes
lågotbljtet muhlbete, löf, takwedh och jertzell skoug, intet fiske-
watten

(Text mellan kartorna:)
Hummelgårdar
Littera A en hummelgårdh 289 quadrat
Littera B en nys lag och
ostörat                                144 alnar
                           Summa    433 quadrat alnar

(Text på kartan:)
landz wägen up åth Ådalen och norr åt
Mörtsal
Mörtsal wyken

(Kartan till höger:)
Hästhufwud
Stenig mark med något litet tackwed- skoug
oduglig skoug med berg
Landzwägen up åt Ådalen
Mörtsal
Mörtsal wyken
någorlunda muhlbete oh löfskoug

Scala ulnarum

(Nederst till höger:)
Scala Ulnarum

Förferdigat den 18
february 1696 af
Christopher Mört

____________________________
1) Till upprepas