X2_168

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Vthbyn
Byn på Hemsöön i Ångermanneland och Högsiöö socken affattadt
åhr    1695

Vthbyn, byn hafwer i fortyden
warit skattlagd för 16 selandh och sedermera
är blefwen förmedlat 8 selandh, är nu allenast i
behåll 8 selandh som effterskrefne bönder skattar
före, nembligen Daniel Jsraelsson i Hultom skattar
2 ½ selandh Abraham Olufssom ibidem skattar 2 3/4 selandh
och Daniel Ersson i Vthanöö skattar 2 3/4 selandh.
Jordemohn pröfwades och befans som föllier nembligen

Numero
        Lermylla
linde 1.    5124    -    20 ½
linde 2.    1164    -    4 5/8         6288    -    25 ½
        Sandmylla
linde 3.    2485    -    9 15/16
        4.     988    -    3 15/16
linde 5.    5408    -    21 5/8
        6.    1600    -    6 7/16
        7.    1380    -    5 ½
        8.    3805    -    15 1/4    15666    1    6 11/16
        Sandmylla
        med lööss grund
        under
linde 9.    3228    -    12 7/8
        10.    8937    -    35 3/4
        11.    2315    -    9 1/4
linde 12.    3192    -    12 3/4    17672    1    14 5/8
        Groof sand med
        löss grundh under
        13.    1214    -    4 7/8
        14.     843    -    3 3/8
        15.    1181    -    4 3/4
        16.    3045    -    12 3/16    6283    -    25 3/16
                               Summa      45909    3    15 5/8     
        17. En nyåker af lera
            Abraham Olufsson
            i Hultom tillhörig            2601    -    10 3/8
              Summa summarum    48510    3    26

(Text i högra spalten:)                                                                Palmer  alnar
17} Hårdwaldsängh innom åkerhagen, med åkrennarna innehåller             cubik
18} 6 tunnor 36 3/4 kanna hööet pröfwades effter inbergning och fans
19} bestiga för detta åhr utj godt hårdwaldzhöö med lindehöö till        9    24
20}
21}

22} Myräng wäxsten af smått myrhöö och star innehåller 3 tunnor
23} 20 1/4 kanna hööet der af                                                            4    14
24}

25} Odugliga tracter med sten och små skoug
26}
27}
28}

29} Thenna slåtswedior liger ifrån byn norruth widh pass 500 alnar som Abram
30} Olufsson i Hultom tillhörer mycket torra, och bär småt måsigt höö    1    16   
                                                                                             Summa    16    -
Finnes oh någorlunda tarfskoug, som swedie1,
taak wedh, jertzell wedbrandh och muhbete2

Förferdigat samma åhr
den 17 Novembris
af Christopher Mört

(Text på högra kartan:)
Scala ulnarum

Bremyra
Rödnings skoug
tack wedh stör och jertzell skoug
Wedbrand och muhl bete
löf skoug oh muhlbete
Refsals siön
oduglig skoug med bara berg

Scala ulnarum


________________________
1) swwedie ms
2) Fel för muhlbete