X2_169

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Nordanöö by på Hems-
öön i Ångermanneland och Högsiöö sochen, affattat åhr 1695

Nordanöö bebor förtyden twenne bönder
och hafwa tillförende warit skattlagde för 24 sädeslandh, men
sedermehra niutit förmedling 9 2/3 selandh hwar af littera A. Oluf
Jonsson skattar 6 1/3 selandh Littera B. Peer Sefastsson 6 1/3 seland
och daniel Jsraelsson i Hultom skattar för en dehl i fiskie-
watnet 2 sädeslandh. JOrdmohn beskrifwes som föllier

Numero    Quadrat alnar Tunnor Kannor  Quadratalnar Tunnor Kannor
    Hwit sandjordh
1.                   23421        1        37 5/8
2.                     4455        -        17 13/16
3.                       604        -        2 7/16
4.                     3150        -        12 5/8
5.                     6086        -        24 5/16
6.                       240        -        15/16
7.                     1485        -        5 15/16
8.                     4165        -        16 11/16
9.                     4503        -        18
10.                   3717        -        14 7/8
11.                28644        2        2 5/8
12.                  2650        -        10 5/8
13.                    144        -        9/16             83264        5        53 1/16
                                                 Summa
                Nyåkrar af hwit
                sandjordh
Littera B. {14.    2499    -    10
tillhö-        {15.    1280    -    5 1/8
righ           {16.    1147    -    4 9/16             4926        -        19 11/16
                 {    Sandblandat leera
                 {17.                                              990        -        4
        Hwit sandjordh
Littera A. {18.     945    -    3 374
tillhörig      {19.   2223    -    8 15/16
                 {20.   1456    -    5 13/16            4624       -        18 ½
                 { Sandmylla
                 {21.                                            1875       -        7½       
                              Summa Summarum      95679       6       46 3/4
 
(Text i högra spalten:)
Numero                                                              Parmer  alnar cubik
22} Ängeslandet innom åkerhagen består
23} hårdwaldh, jordmohn af hwit sandjordh och
24} berächnas i widden till 10 tunnor 46 1/16 kanna
    Hööet pröfwades effter inbergning och fans
    bestiga för detta åhr till                                         10        8
25. Ett hårdwaldsäng neder widh Nordaöö wyken
    Littera B tillhörigt jordemohn af hwitsandh och myc-
    ket torr innehåller 6 tunnor 3 ½ hööet der af        3           -
26. Dito ett der sammastädes Littera A tillhörigt
    innehåller 9 tunnor 41 3/16 kannor hööet der af    4        -
27. Een lyten hardwaldsäng neder /widh/ wjken littera B
    tillhörig innehåller 36 kanlandh hööet der af                      12
28. Een littera A tillhörig dersamma städes jordmohn
    af sandmylla innehåller 28 5/8 kanna hööet der af    1
29. Littera A en ljten hårdwaldsslått innom nyåkerhagen
    wäl wäxst jordmohn af sandh innehåller 21 ½ kanna        13
30} Twenne små slåttar littera B tillhörig tämmeligh
31} wäl wäxste jordmohn af sandmylla innehåller
    16 kanna höö der af                                                1
32} Twenne små hårdwaldsslåtar littera A tillhörigh
33} steniga doch wäl wäxsta innehåller 39 ½ kanna
    hööet der af                                                              1    14
34. Ett hårdwaldsäng littera A tillhörigt täm-
    melig wäl wäxst jordmohn af sandblandat lera inne-
    håller 45 3/8 kanna hööet der af                               1    20 
                                                        Transport            23    13 
(Spalten längst till höger:)
                                                                          Transport            23    13 
35. Littera B en slått innom nyåkerhagen af sandjord bär godt
    hårdwaldshöö innehåller 1 tunna 17 15/16 kanna hööet der af    1    15
36. Een stubbswedh littera B tillhorig jordmohn af san
    och mycket torr innehåller            hööet der af                            3    26
37. Dito littera A tillhörig af sandjordh innehåller 4 tunnor 43 1/4
    kannor hööet der af                                                                   4    24
38} odugliga skougstracter
39}
40}

41. Ett myräng innom åkerhagen wäl wäxst innehåller
    3 tunnor 22 kannor starhöö der af                                           4    19
                                                                            Summa          38    16

Förferdigat samma åhr den 12 novembris
af Christopher Mört

(Text på skogskartan:)
Scala ulnarum

Kinnerwyken
Nordanö wyken
Nordanå siöbodar
Hällsand
quarnar
Stenig mark med gran och tall
Svedie skog
notvarp
muhlbete
löfskoug och muhlbete
Byns skoug tager wydh
Jertzell och stör
Twenne fiskie-rebodar
notvarp
notvarp
Hafsstod
Bälg? Sälg? wyken
Ström-ming fiskie

Scala ulnarum

(Text till höger om skogskartan:)
Till denne by finnes 3ne syk
notwarp som brukas till huus-
behof, så och någorlunda skoug
till huusbehof.