X2_170

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Vthanöö by
på Hemsöön i Ångermanneland och Höögsiöö sochn, affattat åhr 1695

Vthanöö by bebor för tyden twenne
bönder och hafwer i förtyden /warit7 skattlagde för 36 ½ sädeslandh
men sedermehra niutit förmedling 12 ½ selandh och ähr nu
allenast i behåll som skattes före, nembligen 24 sädesland
hwar af den första Littera A Daniel Ersson skattar
12 sädeslandh den andre Littera B Marcus Jsre-
elsson 12 selandh. Jordmohn är pröfwat och befans
som effterfölliande numer uthwysa.
Numero      quadrat  Tunnor  kannor   quadrat  Tunnor  kannor
                      alnar                                alnar
   Hwit sand
   och skienjordh
1.                  4805        -        19 1/4
2.                  3967        -        15 3/4
3.                  2243        -        8 15/16
4.                  2140        -        8 9/16        13155        -        52 ½
    Sandblan-
    dat leera
5.                 6222        -         24 7/8
6.                 7242        -        29
7.               19760        1       23 1716
8.                2050        -        8 3/16        35274        2        29 1/8
    Hwit sand
    mylla
9.                3025        -        12 1/8
10.             1971        -        7 7/8
11.             3088        -        12 3/8
12.             3977        -        15 7/8
13.             1011        -        4 1/16
14.             1111        -        4 7/16
15.             1658        -        6 5/8
16.             1597        -        6 3/8
17.              484        -        1 15/16        17922        1        15 3/4
    Leera
18.            1273        -        5 1/8            1273        -        5 1/8
                                         Transport    67624        4        46 ½

                                        Transport    67624        4        46 ½
Numero
    Hwit sandh och
    skienjordh
19.        12290        -        49 1/8
20.         3037        -        12 1/8
21.         8504        -        34
22.        16277       1        9 1/8
23.         2550        -        10 3/16
24.       12085        -        48 5/16
25.        2955        -        11 13/16
26.        3504        -        14
27.        1274        -        5 1/8
28.        4327        -        17 5/16
29.        2106        -        8 7/16
30.        1776        -        7 1/8
31.        6454        -        25 3/4        77139        5       28 9/16
    Röö sandh
32.        3003        -        12             v  3003        -        12       
                                       Summa   147766        10        31 1/16

(Text till höger:)
Ängeslandet innom stoora åkerhagen består hårdwald och myräng
som här under annoteres nembligen
Numero                                                                                Palmer alnar cubik
33} Hårdwaldsäng jordmon af sandmylla, widden berächnes
34} till 12 tunnor 44 3/4 kannor hööet pröfwades effter
35} inbergningen och besteg till                                                12      9       -

36} ett myräng bär smått starrhöö innehåller 25 tunnor
37} 48 kannor hööet der af                                                     12      -       -
38}
39}

40. Ett sydlendt och wåtachtigt myhräng hööwäxsten af starr
    och fräken innehåller 9 tunnor 55 kannor hööet der af         11      14   -
41. Ängeslandet innom Räfgierds åkerhagen är jordmohn af
    hwit sandh och ringa wäxst innehåller 2 tunnor 26 3/4
    kanna hööet der af                                                               1                   
42} Twenne stubbswedior
43}

44. Een våtländt myrtract öfwerwäxst med granskoug.
45. Noch en hårdwaldsäng innehåller 4 tunnor 45 3/8
    kannor höö der af                                                                2       
                                                                            Summa       38    23
46. Een fiskare hambn 6 bodar Juwjken kallat
    som denne by tillhörer

Till denne by finnes godt strömming fiskie
alt omkring deras strandh.
Jembwähl och utj Vthanöö wjken fångaas syk
med noth heela sommaren. Höst och wåren till
huusbehof.
Till denne by finnes och twänne sqwaltqwarnar
i Vtanö beken som allenast brukas höst och
wår.
Finnes och någorlunda god timberskoug, löf bark
näfwer1, jertzell, stöör, tackwedh, wedhbrandh och
muhlbete.
47. Een tract med stenoch skoug bewäxst, oduglig

Förferdigat den 22
February 1696 af
Christopher Mört

(Text på den övre skogskartan:)
Ångerman åhn
Hultoms byskoug tager wydh
Sandöö byskoug tager wydh
Vthanö becken
Präst huusägor tager wydh
Kallsiön
Nordanö wyken
Juwiken
Kräps ööen
Hasun? Flasun?
Haf siön

Scala ulnarum

(Text på den nedre inägokartan:)
Böle vnder Hultoms by ägor taga wydh
Präst huus ägor taga wydh
quarnar

Scala ulnarum

_____________________
1) näfwer överstruket