X2_170

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer
Sörgård by i Ångermanland och Stygsiöö sochn

Sörgård förmedlat /by/ hafwer tillförne warit skattlagd
för 17 ½ sädeslandh, men sedermehra bekommit förmedling der af 2 ½ selandh
och är allenast nu i behåll som skattar före /? 15 selandh/ och förnembde by bebor twenne
bönder nembligen Littera A Per Ersson skattar 7 selandh och Littera B /Daniel Nillson 8 selandh
Byägorna till längden och wjdden aftogs och befans af effterfölliande jordmohner som
medh numer besrifwes nembligen

        Sandmylla
Numero            quadrat   Tun-  Kan-    quadratalnar Tunnor  Kannor
                            alnar    nor    nor
        1.                14148    1     5/8
        2.                  1720    -    6 3/4 
        3.                  7137    -    28 ½
linde 4.                   697    -    2 3/4
        5.                   801    -    3 1/8
        6.                  1680    -    6 5/8
        7.                  1781    -    7 1/8
        8.                  2185    -    8 5/8
        9.                10749    -    43
        10.                  898    -    3 5/8
        11.                2426    -    9 7/8
linde 12.                1934    -    7 7/8
        13.                2612    -    10 ½          48778        3        27
        Lätt sandmylla med
        löös grund under
linde 14.            1914    -    7 ½
linde 15.            1627    -    6 ½
        16.          10933    -    44
linde 17.            1220    -    5
        18.             660    -    2 ½
        19.             435    -    1 5/8
linde 20.            4014    -    16
        21.             871    -    3 ½                21674        1        30 5/8

        Leera lösachtig
        22.            9909    -    39 3/4
        23.            2109    -    8 ½
linde 24.            1770    -    7 1/8
        25.            6886    -    27 ½
linde 26.            3036    -    12 1/8
        27.            1400    -    4 5/8        25110        1        44 5/8
                                Transport            95562        6        46 1/4

Numero                   Transport            95562        6        46 1/4
        Lermylla fråstnämbt
        28.            12803    -    51 1/4
        29.             2556    -    10 5/8
        30.               986    -    4
        31.            5064    -    20 1/8      21509        1        30

        Moojordh           
        32.            5711    -    22 7/8
linde 33.            4633    -    18 ½
        34.            4032    -    16 1/8
        35.            7556    -    30 1/4       21932       1        31 3/4       
                                        Summa        139003     9        52

(Spalten till höger:)
Numero                                                                   Palmar alnar
36} innom åkerhagen /en/ swaläng mycket steniger /bär/ doch
37} godt hårdwaldshöö jordmohn af lera och lermylla
    innehåller 22 tunnor 45 7/8 kanna. Hööet pröfwades effter
    inbergning och befans för detta åhr stiga till               22    -
38} Dito en hårdwaldsäng jordmohn af sandblandat
39} lera innehåller 5 tunnor 39 kannor hårdwalds
    höö der af                                                                 6    -
40} en myrslått innehåller 3 tunnor 8 kannor myrhöö
41} der af                                                                     3    -
42. Dito een myrslått innehåller 1 tunna 54 ½
    kanna höö der af                                                      1    13
43. En nys uprögdh slåttswed stubbiger, jordmohn
    af wit sandh. Är mycket torr och af ringa
    wäxst innehåller 13 tunnor 16 kannor hårdwaldshöö der af    6    -
44} Twenne tracter med små biörkskoug bewäxste oduglige
45} till åker och äng.
46. Een stenbacka
47. Een kalfhaga
48. Een sqwaltqwarn uti Ofwewrgårdsåhn som brukes allenast
    höst och wår.
49} Twenne qwarnar utj samma åh Byens by tillhorig
50}
51. Dito en Östanwjks by tillhörigh.
52. Littera A Eett myräng wjdh pass 4500 alnar
     wäster om bohlbyn innehåller 4 tunnor 26 kannor
    Småt staar höö der af                                                1    6
53. Littera A dito ett myräng wjdh 1500 alnar wäster
    om byn innehåller 2 tunnor 48 kannor der af
    starhöö                                                                       1    13
54. Littera B et myräng derjempte innehåller
     1 tunna 24 kannor starhöö der af                              -     20
                                                                     Summa    41    26

Flere tillägenheeter finnes intet till denne
by. Undantagandes /tarf?/ skougen till all hustarf som ähr
godh timberskoug, löf bark näfwer, jertzell, stör
och rödning eller swedieskoug så och någorlunda
godt muhlbete, jämbwähl och utj Gusiön fångas
abor mört och giädde fisk.

Förferdigat den 15
februaris 1696 af
Christopher Mört

(Text på skogskartan överst:)
Ulands by skoug tager wydh
timber mo
löfskoug
Alder siön
swedie skoug
löfskoug och näfver skoug 
Liberge
muhlbete
tawed1 jertzel
Gu siön
Byns by skoug tager widh
Scala ulnarum

(Text på inägokartan nedtill:)
Sörgård
Byns by ägor taga wydh
Gu-siön

Scala ulnarum

____________________     
1) Fel för takwed?