X2_174

Kartakt inskannad i 4 delar:
Baksida med utvikt flik X2_172
mitten X2_173
vänstra delen X2_174
högra delen X2_175


Texten i sin helhet redovisas här under X2_174


(Rubrik X2_173:)
Geometrisk afrytning öfwer sex fintorp  belägne i Ångermanneland och Stigsiöö sochen
affattat åhr 1695

(Text på fliken överst:)
                      Åkerlandet                       Hölandet                            
                    quadrat  Tunnor kannor   Tunnor kannor Palmer alnar
                    alnar                                                                    cubik 
Utaf jorde-
summan äger
Littera A     67202 ½    4    44 25/32       21    48 7/16    21    14
Littera B     40953        2    51 25/32       11    50 7/8      12    15
Littera C     21189        1    28 3/4            9    16 3/4       9      -
Littera D    59427        4     13 3/4           12    12 1/16    14    6 ½
Littera E    58046        4     8 3/16           12    10 1/16    12    19 ½
Littera F    95316        6    45 1/4            15    22 13/16   19    10
Littera G    32354        2    17 7/16          9    39 3/8        12    -
Littera H    62319        4    25 9/32         15    23 1/16     17    -     
Littera J     41214        2    52 27/32        9    11 3/8         7    26   
Littera K    36698        2    34 13/16        9    26 5/8        9    -
Littera L    11428        -     45 11/16        4    12 7/8        4    16
Littera M    2548        -      10 3/16          3    15 7/8        3    16
Summa     528695      31    42 3/4         134    10 3/16    143  15


(Text till vänster inskannad under beteckningen X2_174:)
            Nyhemmanets
            ägor
            Leera
            Numero      quadrat  Tunnor  kannor   quadrat  Tunnor kannor
                                 alnar                                 alnar
Littera A  {1            28193        2        3/4
tillhöri-     {2             2661        -        10 11/16
ge            {3             1595        -        6 3/8
                {4             1045        -        4 3/16
                {5             1725        -        6 7/8
                {6               799        -        3 3/16
                {7               850        -        3 3/8        36868      2      35 7/16

Littera B {8           27892        1        55 9/16        
och C      {9            1809        -        7 1/4
tillhö-       {10         4034        -        16 1/8
rige          {11           504        -        2 
                {12         1426        -        5 11/16
                {13         2732        -        10 15/16
                {14         2614        -        10 7/16
                {15         1368        -        5 ½         42379        1        1 13/16  

            Mojord
Littera A {16        6186        -        24 3/4
tillhörig    {17        2680        -        10 11/16
               {18        5589        -        22 3/8        14455        1        1 13/16
                                                    Transport     93702        6         38 3/4   

(Andra spalten:)
            Numero                                                 Palmar alnar
                                                                                      cubik
Littera A {19} Slåttes landet innom åkerhagen   
tillhörig    {20} består af godh hårdwald jord
                mohn af lera innehåller
                15 tunnor 45 3/8 kanna hööet pröf-
                wades effter inbergningen och
                fans bestiga för detta åhr
                till                                                          13    19
Littera {22}    2910}  4499   18 kannor Twenne
A till-   {23}    1589}   
hörig         små slåttar neder wjdh åhn
                jordmohn af lera littera A till-
                hörig hårdwalds höö der af                       -     8  
                                                                              14    -
            24} Slåttesland innom åkerhagen
            25} Littera B och C tillhörige består
                af god hårdwald med en diup dahl
                innehåller 15 tunnor 1 kanna
                hööet der af                                           13    15
26. Ett litet hårdwaldsäng neder
    wjdh åhn wäster om torpet jord-
    mohn af lera innehåller 31
    kanlandh hööet der af                                          -     12
                                                                              14    -
                           Transport Summa summarum     28    -
27. Een tract öfwer wäxst med
    små biörk och ahlskoug
    Littera A tillhörig jordmohn
    af sandblandat lera in-
    nehåller 3 tunnor 3/4 kanna
    duglig till åker och äng
28. Een tract Littera B och
    c tillhörige ofwerwäxst
    med ahl och biörkskoug
    duglig till åker och
    äng jordmohn af lera
    innehåller 1 tunna 32 kannor
29. Een miöhl qwarn
    torpet tillhörig som brukas hela åhret
30. Een sandmo neder wydh
    åhn med små tall bewäxst
    oduglig till åker och äng.

    Gammal Gårds ägor
      Leera                                        Transport     93702    6    38 3/4
31} Littera D    9992    -    40
32} tillhörig       1221    -    4 7/8
33}                   3585    -    14 3/8
34}                   2379    -    9 ½
35}                   2070    -    8 1/4                        19247    1    21   
                                                      Transport    112949    8    3 3/4 

(Text i vänstra spalten över kartbilden:)
                                                     Transport    112949    8    3 3/4
    Sandmylla
        36} Littera D till-    10100    -    40 3/8
        37}                         3120    -    12 ½
linde 38}                         1800    -    7 1/4       15020    1    4 1/8
            } Grof sanjord    6001    -    24
            } -hörigh               745    -    3               6746    -    34 7/8 
                                                    Transport    134715    9    34 7/8
(Text under kartbilden:)
                                                    Transport    134715    9    34 7/8
             Moojordh
Littera D {41        3705    -    14 13/16
tillhörig     {42        7626    -    30 ½
                {43        1081    -    4 5/16             12412     -     49 5/8
                                                Transport     147127    10    28 ½
           
(Text nästa spalt, syns bäst under X2_173:)
Numero                                 Transport    147127    10    28 ½
        Sandmylla
        44} Littera E    16221    1    8 7/8
        45}                     5347    -    21 3/8
            } Leera
        46}                     4767    -    19 1/16
linde 47} tillhörig           601    -    2 378
        48}                       967    -    3 7/8
        49}                     1440    -    5 3/4
linde 50}                     1170    -    4 11/16
        51}                      973    -    3 7/8
        52}                    2080    -    8 3/8
        53}                    2867    -    11 7/16
linde 54}                    1246    -    5
        55}                    1386    -    5 ½
        56}                    6183    -    24 3/4      23680    1    38 11/16

(Under kartbilden:)
Numero
        Moojord
        57. Littera E tillhörig                                  5270    -    21 1/8
        Leera
        58} Littera A tillhörig  3105  -  12 7/16
linde 59}                             3176  -  12 11/16    6281    -    25 1/8
      
linde 60} Littera B            3627    -    14 ½
linde 61} tillhörig               2584    -    10 5/16
        62}                           2764    -    11 1/16
linde 63}                           1190    -    4 3/4       10165    -    40 5/8
        64. Littera A och B tillhörig                        3905    -    15 5/8
linde 65} Littera F Anders    2779  -  11 1/8
        66} Erson öste om sjön  3650    -  14 5/8
        67} till-hörig                  2082    -  8 5/16    8511  -  34 1/16

        Åkerlandet öster
        om åhn, illa brukat
        och gamla linden, jordmohn
        af mojordh
68} Littera A och B    6774    -    27
69} tillhörige               2067    -    8 1/4 
70}                            3657    -    14 5/8
71}                            1609    -    6 7/8
72}                            1215    -    4 7/8            15292    1    5 3/16
                                               Transport        241799    17    15 3/16

(Nästa spalt under kartan:)
Numero                                   Transport      241799    17    15 3/16
73} Littera D tillhörigh    1864    -    7 7/16
74}                                 1920    -    7 11/16
75}                                 2218    -    8 7/8     16002    -1    24

76} Littera E tillhörigh    2952    -    11 13/16
77}                                2358    -    9 3/16
78}                                2218    -    8 7/8        7528    -    30 1/8
                                              Transport      255329    18    13 5/16
                                                            
                                                              Transport     28        - 
                                                                              Palmar  alnar
                                                                                           cubik
79} Hårdwalds slått innom åkerhagen wäster om
80} åhn littera D och E tillhörige består af åkerenar
81} och släta parker emellan åker styckiorna, wäl wäxst
82} jordmohn af lera innehåller 8 tunnor 17 kanlandh.
83} Hööet der af med lindehöö tillsammans                 13    -
84}
85}

86. Een lyten slåtes parck Littera A tillhörig wydh
    åhn jordmohn af lera innehåller 7 1/4 kannor hårdwalds-
    höö der af med linde höö                                        1    14
87.    694} Twenne små slåttes tracter wjdh åhn littera B tillhörig jordmohn
88.  1948} af lera innehåller tillhopa 10 9/16 kanland hårdwaldshöö der af med
    linde höö                                                                2    -
89.  1425} Trenne små slåttar littera F Anders Ersson öster om siön tillhörig
90.  5900} jordmohn af lera innehåller 30 3/4 kannlandh godt hårdwalds höö med linde
    höö der af                                                             3    -   
                                                           Transport     47    14

(Nästa spalt:)                       
                                                            Transport    47    14
92} Höölanden öster om åhn är något
93} moländt och mossachtigt Littera D och E
94} tillhörige jordmohn af mojorh innehåller 6 tunnor 112 3/4 kanlandt småt
95} måsshöö med lindehöö der af                             4    12                       
96}

97}  7817} Trenne små slåttar Littera A och B tillhörige innehåller tillsam-
98}  2235} mans 47 ½ kanlandh hööet der af med lindehöö
99} 1820}                                                              2    -
Littera D {99.    903} Twenne små slått wyd åkerhagen wäster om åhn
tillhörig    {100. 1507} jordmohn af lera innehåller 9 3/4 kanland hårdwaldshöö der af
                                                                             -    8
101. Een tract som är instängd till äng doch ännu intet afrögdh
102.  en tract norderst wjdh åkerhagen wäster om åhn, duglig
    till äng,
103. Een tract som är ödelagd för många åhr ssedan för
    fråst skull och nu bewäxst med stor gran skoug med
    biörk i blandh, doch kan den ännu uptagas till änge ...(skada)
   
landh jordmohn är af lera, innehåller 12 tunnor ... kanna
   
Till detta torp finnes ey flera lägenheeter
uthan är mycket frostnämbt
104. en miöhl qwarn som brukas
    hela åhret                                                  
                                                     Transport    54    7

(Nästa spalt, först under kartan:)
Numero                                        Transport    255329    18    13 5/16
            Östansiöö ägorna
            Leera
105} Littera F tillhörigh  26107  1  48 7/16   
106}                                2263  -  9 1/16
107}                                 616   -  2 ½
108}                                 827  -  3 5/16
109}                                1427  -  5 3/4
110}                                8646  -  34 9/16 
111}                                2544  -  10 1/8        42430    3    1 3/4
      }    Moojord
112}                                                                20780    1    27 1/16
            Leera
113} Littera G tillhörigh 5633  -  22 ½
114}                              2787  -  11 1/8
115}                              2817  -  11 1/4
116}                              6773  -  27 1/8
117}                              3434  -  13 3/4
118}                              4628  -  18 ½
119}                             22355  -  9 ½        28427    2    1 3/4
      } Moojordh
120}                                                            3927    -    15 11/16
                                        Transport        350895    25    3 9/16
(Samma spalt, ovanför kartbilden:)
                                                               Transport    Palmer alnar cubik
                                                                                     
54     7
121} Höölandet innom åkerhagan Littera F tillhörigt
122} består af god hårdwaldh jordh
123} mohn af lera innehåller 8 tunnor 43 kanlandh,
     hårdwaldshöö der af                                                  10    -
124} Hölandet Littera G tillhorigt jordmohn af lera
125} innehåller 7 tunnor 34 3/4 kanna
126} hårdwalds höö der af                                              9    14
127. en lyten söderst wjdh Wjksiön Littera F tillhörig
    jordmohn af mojordh inne-håller 51 1/8 kanna
    bär småt starrhöö                                                        -    8
128. Een miöhlqwarn torpet tillhörigt, utj detta torp är och något
    fråstnämbt.                                       
                                                            Transport        74    2

    Billens ägor
Sandmylla                      
                                              Transport    350893    25    3 9/16
129} Littera      9283   -   37 ½
130} linde         4974   -   19 7/8    
131} H och       6894   -   27 5/8              21151    1    28 578     
      } Leera
132} J tillhö-    27524   1   54 1/8
133} rige           1292    -   5 ½                 28816    2    3 1/4
                                          Transport      400860   28   35 7/16

(Fortsättningen läses bäst på X2_175:)
                                          Transport     400860    28    35 7/16
                Mojord
Littera H och J till-
hörige          134.    20429  1  25 11/16
            Sandmylla
Littera H    135.      1088   -   4 3/8 
tillhörig
            Mojord
Littera J    136.      2500   -   10
tillhörig                                            
                                         Transport    424877    30    19 ½

                                                                        Palmer alnar
                                                        Transport    74      2
Littera H {137} höölandet innom åkerhagen 
och J       {138} bestar af hårdwald jordmohn
tillhö-      {139} är mehrendehls sandjordh inne-
rige          håller 6 tunnor 3/8 kanna hårdwaldshöö der
               af med linde höö besteg till                    8    13
140. gammal linde Littera H till-
     hörigt jordmohn af sand    9413
    37 5/8 kannor, höö der af                                -    8
141. Ett äng Wästerdahlen kallat.
     Jordmohn af lera Littera H och J
    tillhörige innehåller 1 tunna 52 3/4                   -    20
142} Twenne stycken slåttswedior Littera J
143} tillhörige innehåller till sam-
    mans 2 tunnor 9 1/4 kanna hööet der af        1    16
                                                    Transport    84    5
(Nästa spalt:)
Numero                      Transport    424877    30    19 ½    Palmer alnar
                                                                                                      cubik
144} linde           2680  -  10 5/8     
145} Littera H    1305  -  5 3/8     
146} linde           1221  -  4 7/8
147} och J till-      476  -  1 7/8
148} horige        1350  -  5 3/8          7032    -    28 1/8

149} änges landet innan till        }Littera
150} åkerhagen består af hård  } H
     wald jordmohn af mojordh   } och
    innehåller 40 7/8 kanna        } J
    hööet der af                                                                        -    13
151. Een kalfhaga torpet tillhorigt
        Moojordh
152} Littera H till- 11606  -  46 3/8
153} linde                6336  -  25 3/8   
154} hörig               4575  -  18 5/16    22517    1    34 1/16

155. En äng Moen kallat Littera
    H tillhörig jordmon af mojordh
    innehåller 2 tunnor 41 9/16 kanna hööet
    der af med linde höö                                                           2    13
156. En tract duglig till åker
    och äng jordmohn af mojordh                                                       
                        Summa Summarum   454426   32   25 11/16
                        Summa på hööet                                            87    - 
(Nästa spalt:)
Oskattlagde torp som till sam-                                           Parmar  alnar
mans med de föreskrefne contrecterade ähro                                cubik
hwilka åbor för tyden Littera K Abram
Johansson i Brennslet och Littera L Daniel
Tomsson i Wästansiö och Littera M Johan
Månsson i Nyhemmanet, jordmohn pröfwades
som föllier, nembligen

Brännäsets ägor
159} Littera K     9704    -    38 7/8
160} tillhörigh    4070    -    16 1/4
161}                6311    -    25 1/4
162}                1917    -    7 5/8
163}                3740    -    15
164}                 574    -    2 5/16
165}                2065    -    8 1/4
166}                2253    -    9
167}                1696    -    6 3/4
168}                 710    -    2 7/8      33040    2    20 3/16

169} Höölandet innom åkerhagen består
170} af hårdwald jordmohn af lera innehåller
171} 8 tunnor 29 3/8 kannor hårdwaldshöö der af            8    -
            Lera
172. linde} Littera K   1216
173. linde}    tillhörig   2442             3658    -    14 5/8               
       
174} Söderängen kallat Littera K tillhörig
175} jordmohn af lera innehåller 53 1/4
    hårdwaldshöö der af                                                        1    -

Wästansiöö ägor
        Leera
176} Littera L till-  2250  -  9
177} hörig            5251  -  21
178}                    3921  -  15 11/16       11428    -    45 11/16
        Leermylla
179} Littera    4790    -    19 1/8
180} F            1224    -    4 7/8
181} linde       3580    -    14 378
182} till-         3816    -    15 1/4
183} hörig      5846    -    23 3/8           19256    1    21    
      } Leera     
184} linde                                             4339    -    17 7/8

185} Hårdwaldsäng innom åker-
186} hagen Littera F tillhörig jord-
187} mohn af lera innehåller
    3 tunnor 29 7/8 kanna der af med lindehöö                    4    12
189. Een myräng Littera L till-
    hörig innehåller 4 tunnor 12 7/8 kanna
    myrhöö der af                                                                4    16
190. Een tract duglig till äng
191. Een stenig tract med skoug
    bewuxen oduglig till åker och äng

Nyhemmanets ägor
        Mojord
192. Littera M tillhörig                    2548    -    10 3/16
193. En hårdwaldsäng Littera M   
    tillhörig jordmon af lera
    innehåller 3 tunnor 15 7/8 kanna
    hööet der af                                                                     3    16
                                      Summa    74269    5    17 1/16    21    17
194. Littera F ett myräng belägit
    norderst widh Wjksiön innehåller
    quadrat 23020 1 tunna 36 1/16 hööet der af                1    17
195} Littera E ett hårdwaldsäng wjd Wjcksiö-
196} beken jordmohn af lera innehåller
197} 4 tunnor 51 3/16 hööet der af                                  4    -   
                                                              Transport           5    17  
(Spalten längst t.h.:)
                                                               Transport          5    17
198} Hårdwalds slåttar der sammastädes
199} Littera A och B tillhörige jordmohn af lera
    innehåller 4 tunnor 49 3/8 kanna hööet der af               4    -
200} hårdwalds slåttar der samma-
201} städes Littera H tillhörigh
    innehåller 3tunnor 9 kannor hööet der af                     2    6
203} Trenne små slåttar Littera G
204} tillhörig är belägne ½ mihl ifrån
205} Wjksiön norruth innehåller till-
    sammans 21 kanna hööet der af                                 -    13
206} Littera J hårdwalds slåttar der sam-
207} mastädes innehåller 28 7 ½ kanna höö                 1    14
208}

209. Littera B och H ett myräng
    norrfrån Wjksiön ½ mihl wj2
    Aborsiön innehåller 2 tunnor 1 3/4 kanna höö           1    3
210. Littera G en starslått wjd Stor-
    dahls bäcken kallat wäster ifrån
    Wjksiön 3000 alnar innehåller
    1 tunna 39 5/8 kanna hööet der af                             2    -
211. Littera C en dersamma stä-
    des innehåller 1 tunna 25 3/4 kanna hö                      2    -
212. Littera A och D en der sam-
    mastädes tillhopa, inne-
    håller 3 tunnor 27 7/8 kanna höö                              4    -
213. Littera H en starrslått
    widh Kiäkel becken 1/4
    myhl sydwäst från Wyk-   
    siön och wäll wäxst inne-
    håller 3 tunnor 27 kannor                                         5    -
214. Littera A och D ett der
    sammastädes innehåller
    1 tunna 54 7/8 kanna /godt/ starrhöö                       2    -
215. Littera J en hårdwaldsslått
    Lill dahlen kallat
    jordmohn af lera inne-
    håller 31 5/8 kanna höö                                            1   -   
                                                         Summa
                                             på skougs slåtterna        34    21
Summa Summarum
på åkerlander öfwer alla
torparna: 528695 quadrat
37 tunnor 42 3/4 kanna
på ängeslandet
134 tunnor 10 3/16 kanna
hööet 143 palmar 15 alnar
cubik 

Förferdigat den 14
marty 1696
Christopher Mört

(Ingen text på kartbilden X2_174 eller X2_175 )

(Text X2_173, fliken:)
Bill Bag? (Berg?)

Scala ulnarum

___________________________________
1) Här borde finnas siffran 1 (tunnland)
2) Fel för wjd (?)