X2_176

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer fintorpet Aldersiöönäset
i Ångermanland och Stigsiöö sochn affattat åhr 1695

Numero      Quadrat  Tunnor  kannor   Quadrat  Tunnor Kannor
                     alnar                                    alnar
      Sandöhr
1.                  25636      1    46 ½
2.                      882      -    3 ½
3.                      390      -    1 5/8
                                        Summa            26908     1     51 5/8

                                                              Palmar alnar cubik
4} Höölandet innom åker-
5} hagen består af godh hårdwaldh
6} och samma jordmohn som
    åkern innehåller 4 tunnor
    8 kannor hööet befans
    för detta åhr stiga till                              4        12
(Högra spalten:)
Numero                                            Palmar alnar cubik
                                         Transport        4        12                                            
7. Ett myräng wjdh Wattenbecken
    norr om torpet innehåller 6 tunnor
    8 1/16 kanna myrhöö der af                 6        -
8. Ett hårdwaldsäng der sammastädes
    jordmohn af lera, wäl wäxst, inne-
    håller 1 tunna 23 3/8 kanna höö der af   2       -      
9. Een hårdwalds äng twert öfwer siön
    syd sydwäst ifrån torpet /wjd/ Sten Wjken
    kallat innehåller 54 7/8 kanna höö der af    1    -
10. Een starr slått öster öfwer siön ifrån
    torpet innehåller 3 tunnor 40 5/8 kanna
    starrhöö der af                                      2     8
11. Een starr slått nord wäst ifrån
    torpet wjdh Kiärnen innehåller
    2 tunnor 8 kannor starhöö der af        2        -
12. Een täppa som nu upbrukas
    till åker innehåller 20 13/16 kanna                        
                                Summa                   18        1
13. Een tract
    som duglig är till åker och
    äng innehåller 3 tunnor 2 5/16
    kanlandh, jordmohn af
    mojordh

Flere lägenheeter
finnes intet till
detta torp. Skougen beskrifwes på Byes
by carta.

Förferdigat den
18 marty 1696
af Christopher Mört

(Text på kartan:)
Stor Holmen

Scala ulnarum