X2_177

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öf-
wer hemmanet Rysnäs belägit uthj Ångermanlands Södre Contract och Stygsiö
sochn, affattadt åhr 1695

Rysnäs oförmedlandat hemman ligger under
förmedlade byen Brunnes rå och rör hwilket hemman
åbos af en bonde benämbd Olof Jonson som nu för
tyden skattar 5 sädesland, ägorna befans af ene-
handa jordemohn nämbligen lera och inne-
håller som fölljer
                                 Tunnor kanna                               
Numero 1    40577     2         50 5/16

(Högra spalten:)
Numero                            Åkerlan-            Änges              Pal-
                                            det                  landet              mer
                                    Tunnor  kannor  Tunnor  kannor
            Transport            2        50 5/16
2} Ängeslandet innom
3} åkerhagen består af
4} dahlar och skarpå bak-
    kar ibland, jordmohn
    af hårdlera innehåller                            15    30 5/8       12
5. En hårdwaldsäng norr
    ifrån byn belägen wid
    Brewjken innehåller                              2     38             2 ½
6. Dito een dersamma-
    städes innehåller                                    -     30                ½
                       Summa      2     50 5/16    18    42 5/8       15       

7. En skougstract mehrendehls afhuggen och
    nu för tjden stubbiger af sandmolandh
    säj wara oduglig till åker och äng.

Till detta hemman fins ey flere
lägenheeter undantagandes skougen
som är beskrifwin på Brunne by
carta. Husen hölador och giärszlegårdar
äro swarsgoda, åkerjorden i medell-
måttig åhr wäxst kastar af sig 3 ½ tunna
effter 1 tunnas utsäde.

Christopher Christopherson Mört

Scala Ullnarum

(Ingen text på kartbilden)