X2_178

Kartakt skannad i två delar X2_178 och X2_179
Hela karttexten redovisas här under X2_178

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Brunne by i Ånger-
manland och Stigsiö sochen affattat Anno 1695

Brunne by besitter nu för tyden 5 bönder och skatta tillsam-
mans 46 sedesland af hwilka den första Littera A. Swen Persson
skattar 7 3/8 selandh den andre Littera B. Lars Danielsson 7 3/8 selandh. Den 3die
Littera C. Daniel Larsson 10 selandh, den 4de Littera D. Lars persson 10 5/8, den 5te
Littera E. Erich persson 10 5/8 selandh. Summa 46 selandh, denne by hafwer
niutit förmedling nämbligen 2 ½  sedesland att den gamla byskatten
har warit 48 ½ selandh, all theras åker och äng är till längden och widden af-
tagne och uthrächnadt till quadrat alnar tunne och kanneland, Jordmohnen
pröfwades wara som effterfölliande numrer uthwisa.
Nembligen
Numero
        1.        38661    2    42 11/16
linde 2.         1683    -    6 15/16
        3.           609    -    2 9/16
linde 3.         2485    -    9 15/16
        4.         4452    -    17 13/16
        5.          972     -    3 7/8
        6.         6947    -    27 11/16
        7.         8770    -    35 1/8
        8.         3190    -    12 3/4
        9.         1624    -    6 ½
        10.        5504    -    22
        11.          353    -    1 3/16
linde 12.          968    -    3 7/8
        13.        2338    -    9 3/8
linde 14.          675    -    2 11/16
        15.         2040    -    8 1/4
        16.           387    -    1 11/16
        17.         5005    -    20 1/16
        18.          599    -    2 3/8
        19.         943    -    3 11/16
        20.         8273    -    33 1/8
        21.        11619    -    46 ½
linde 22.        1400    -    5 1/4
        23.        9208    -    36 9/16
linde 24.        1312    -    5 1/8
        25.        2700    -    10 13/16
        26.         883    -    3 9/16
linde 27.        1723    -    6 7/8
        28.        8824    -    35 7/16
linde 29.         986    -    3 15/16
        30.         416    -    1 7/8
linde 31.        1240    -    4 15/16
        32.         568    -    2 1/4
linde 33.         619    -    2 ½
        33.         1417    -    5 7/8
linde 33.         435    -    1 5/8        139828

Ofwan stående jordmohn är  grannarne i proportion
af skatten emellan delter så att nembligen
Littera A    bekommer sin anpart som är    1 tunna 33 3/4 kanna
Littera B                                                    1 tunna 33 3/4
Littera C                                                    2 tunnor 9 9/16
Littera D                                                    2 tunnor 17 1/8
Littera E                                                    2 tunnor 17 1/8
                                                Summa      9 tunnor 55 5/16 kanna

(Text i andra spalten:)
                                   Transport    quadrat Tunnor kannor
                                                    139828    9        55 5/16       
        Leera
34. linde    28423    2    1 3/4
35.1           2177    -    8 5/8
36.            1070    -    4 1/4
37. linde      927    -    3 7/8
38. linde      885    -    3 3/4
39. linde    1066    -    4 1/4
40.            1007    -    4
41. linde      516    -    2
42.            1258    -    5
43.            3097    -    12 3/8
44.            1220    -    4 3/4        41646      2       54 5/8

Hwar af tillkommer
Littera A   -     26 3/4 kanna
Littera B    -   26 3/4
Littera C    -  36 1/8
Littera D    -   38 ½
Littera E     -   38 ½   
    Summa   2   54 5/8 kanna
  
    Skått eller hård leera
linde 45.        1838    -    7 3/8
lind  46.           469    -    1 7/8
        47.         1725    -    6 7/8
        48.         875    -    3 ½
linde 49.         826    -    3 3/8
        50.        1657    -    6 5/8
linde 51.        1353    -    5 ½
linde 52.        4905    -    19 3/4
        53.        5944    -    23 3/4
linde 54.        6395    -    25 5/8
        55.        5774    -    23 1/8
        56.        1075    -    4 3/8
lind   57.        1292    -    5 3/16
        58.         745    -    3
        59.        3789    -    15 3/16
linde 60.        8903    -    35 3/4
linde 61.        3891    -    15 9/16
        62.         902    -    3 3/4
linde 63.         830    -    3 1/4
        64.        6196    -    24 13/16
linde 65.        1666    -    6 1/8
        66.        2090    -    8 3/8

lind  67.         880    -    3 1/8
linde 68.        667    -    2 5/8
        69.        805    -    3 1/4
linde 70.        1080    -    4 5/16
        71.        1548    -    6 5/16
linde 72.        1584    -    6 3/8
        73.        3772    -    15 ½        73476    5    13 7/8
                                 Transport   254950    18    11 15/16    
(Nästa spalt:)
                                Transport   254950    18    11 15/16    
Af hwilken förestående
jordh i proportion af skatten
uthrächnadt till kommer
Littera A            47 5/16 kanna      
Littera B            47 5/16 kanna
Littera C    1   :    7 3/4
Littera D    1   :   11 3/4
Littera E    1   :   11 3/4
                5 tunnor 13 7/8 kanna

        Röösand med löös grund
        74.        3385    -    13 ½
linde 75.        3531    -    14 1/8
        76.        2821    -    11 3/8
linde 77.        6238    -    24 1/8
        78.        3280    -    23 1/8
        79.        1984    -    7 11/16
        80.        3850    -    15 3/8
linde 81.        3540    -    14 3/16
linde 82.        5061    -    20 1/4
        83.        4009    -    16 1/4
        84.        4861    -    19 7/16
linde 85.        2712    -    10 7/8
        86.        2152    -    8 3/4
linde 87.         955    -    3 11/16    48379    3      25 ½
                                Summa        303329    21    37 5/16

Hwar af till
kommer
Littera A    -    31 3/16 kanna  
Littera B    -    31 3/16 kanna
Littera C   -     42 1/8
Littera D   -     44 ½
Littera E    -    44 ½
Summa      3    25 ½

(Kort spalt t.h. om kartbilden:)
                                Transport
        Nyåkrar
                Leera med löös grund
Littera A{       88.  9269  -  37 1/16    9269    -    37 1/6     
och B     {   Moojordh
tillhö-     {linde 89.  1555  -  6 1/4
rige        {        90.  1364  -  5 ½
             {linde 91.   721  -  2 3/4
             {        92.  5082  -  20 5/16
             { linde 93.  1539  -  6 1/4    13261    -    53 1/8

Littera A {
tillhö-       {     94.   2326  -               2326    -    9 5/16
rig                                                     24856    1    43 ½

(Nästa spalt:)
Numero                       Transport        24856    1    43 ½
           Leer mylla
        95} Littera    625  -  2½
        96} A          1271  -  5 1/8
        97} och       2785  -  11 1/8
        98} B           475  -  1 7/8            5156    -    20 3/8
             } Löös leera
        99 }till-        2999  -  12
linde 100}hörige  3199  -  12 3/4
        101}           2686  -  10 3/4          8884    -    35 ½
Numer
            Leera
        102} Littera A  3194  -  12 3/4
        103} B och C     693  -  2 3/4  
        104} tillhörige    1296  -  5 5/8
        105}                    943  -  3 3/4         
linde 106}                    945  -  3 3/4
linde 107}                  2152  -  8 1/8       9223    -    36 7/8
           
        Leera med löös grund
        108} Littera B    2044  -  8 3/16
        109} tillhörige     1736  -  6 15/16
        110}                   1807  -  7 3/16     5587    -    22 5/16

        Leera med berg under
        111}                   2084  -  8 3/8        2084    -    8 3/8
              } Lermylla
linde 112} Littera C    2957  -  11 7/8
linde 113} tillhörige      818  -  3 1/4
              } Moojord
        114}                                                4107    -    16 ½

                Leermylla
        115}                2350  -  9 3/8 
        116} Littera D 1493  -  6
        117}                8015  -  32
        118} och         2741  -  11
        119}                3375  -  13
        120}                4843  -  19 3/8    22817    1    35 1/4
              } Moojord
gammalt }
linde 121} E till-      10472  -  42
        122}                2113  -  8 7/16
        123} hörige     4087  -  16 3/8
        124}                3453  -  13 13/16
        125}                3060  -  12 1/4
linde 126}                2072  -  8 1/4
linde 127}                2300  -  9 1/4
        128}                2364  -  9 3/8     29921    2    7 7/8

                Leera
linde 129 Littera C tillhörig                   6192    -    24 3/4
                                         Summa    122602    8    43 3/8

(Nästa spalt läses bäst på X2_179:)
 Numero                                        quadrat  Tunnor  Kannor  Pal-    alnar
                                                                                                mer    cubik
129} Ängeslandet innom Brunne åkerhaga
130} består af åkerrenar med andra släta
131} parker emellan åkerstyckorna jordmohn
132} af leermylla. Hela widden är uthrächnat
    till quadrat alnar och tunnelandh á 14000
    quadrat alnar tunlandet till               228442    16    17 ½      -        -
    Hööwäxsten pröfwades effter inbergningen
    och fans för detta åhr allenast bestiga
    utj godt hårdwaldshöö med linderna till                                 33    14 
133. Dito en ljten myräng innom samma jertzle-
     gårdh innehåller                                32381   2     17 ½
    Höö der af                                                                            3
134. Hårdwaldsäng utj Åkre åker kalladt, jor-
    mohn af röachtig sandjord med löös grundh
    under, innehåller                                176641    12    34 7/8
    Höö /der af/ befans med lindehöö stiga till                                14    7
135. Ett myräng der sammastädes innehåller 64832  4  35 3/4
     Höö der af                                                                              6
136} Jemmn backe Åkerhagen kalladt finnes
137} och höölandet af hårdwald, jord mohn af
138} hårdleera innehåller                    181877    12    55 ½
    Hööwäxsten fans för detta åhr bestiga utj
    godt hårdwaldshöö med lindehöö till                                         14
139. Ett myräng Storänget kallat beläget nor om byn
    sidländt och wåtachtigt doch wäl wäxst innehål-
    ler                                                    237983    17    -
    Höö der af effter inbergningen pröfwades och
    fans bestiga utj myrhöö till                                                        26    18
140. Ett äng och så belägit norr ifrån byn
    Mochellmyra kallt innehåller            278964    19    51 7/8
    Myrhöö der af                                                                         15    16
                                         Summa    1201120    85    44 ½        113    1

    Höölandet innom nyåkerhagarne
    pröfwades och befans som här under
    specificeres nembligen
141. Littera A och B: en hårdwaldsäng wäster om byn
    Jordmohn af leermylla innehåller        31198    2    12 ½
    Swahlhöö der af                                                                    2    13
142. Utj Åhlhuusgierde finnes och hårdwal jordmohn
    af lera med löss grund under innehåller    64832    4    35 ½
    höö der af med lindena besteg till                                            5    -
143. Utj Myra kalladt finnes ängeslandet af
    myr wahl och hööwäxsten af starr innehåller  27931    1    55 6/16
    Höö der af med lindehöö Littera A och B tillhörig                         2    -
144. Littera B en myrslått utj Stoor giärden
    kallat innehåller                                14515    1    2
    Höö der af                                                                             -    25
145. Littera D och E en hårdwaldsslåt utj Stor-
    gierdena jordmohn af lera innehåller    30930    2    12
    Hårdwaldshöö der af                                                             2    6
                                                           169406    12    5 7/8     12    17

(Sista spalten:)
                                    Transport        169406    12    5 7/8     12    17
146. Een nyåkerslått der samma
    städes jordmohn af lera littera C
    tillhörig
    innehåller                                              7613    -    30½         2    -
147. ett hårdwaldsäng Littera D tillhörig
    Jordmohn af lera innehåller                14400    1    1 3/8
    Höö der af                                                                             1    12
148. Ett äng Stoorbäckmyra kal-
    lat innehåller                                      26141    1    48 1/8
    Myrhöö der af                                                                       1    12
                                           Summa    217560    15    30 1/8    17    4
149} Stenhamrar
150}
151}
152}                                                                                                      
                       Summa Summarum   1418680    101   18 5/8    130    5

153} Twenne stycken kalfhagar
154}
155. Een kåhlhaga
156} Skougstracter med sten och små skoug
157} bewäxste, oduglig till åker och äng
158}
159}
160}
161}
162}
163}
164} 

165} Twenne stycken sqwalteqwarnar som brukas mäste-
166} deles hela åhret omkring
167. een cattisa, utj hwilken allenast om wåren
     när gångfiskie är fångas abbor och gieddor,
    Utj Brunnesiön fångas med not om wåren
    aborr och mört

Skougen effter des godheet warder
har under annoterat och jlum-
rerat. Nemblige
168} bästa muhlbete uppå Brunne skougen
169} så och löfskoug nogorlunda
170}     
171. Löfskoug
172. Tackwedh järtzell /och/ störskoug till hustarf
173. Nogorlunda tunbete? tienbesta? och barkskoug till
    huustarf
174. god rödningsskough

Förferdigat samma åhr
den 16 Novembris af
Christopher Mört
 
(Text på skogskartan på fliken:)
Hambre byskoug tager wydh
Ulandz byskoug tager wydh
Gusiön
Böle ägor taga wyd
Boda ägor taga wyd
Solberg by ägor taga wy
Brunne siön
Hvitberge
Brunne

Scala ulnarum

(Text på den nedre inägokartan:)
Hambra ägor taga wydh
Brunne siön
Solbergs ägor taga wydh

Scala ulnarum


_____________________
1) Efter siffran 35 i ms ett l skrivet som kunde antyda en början på linde,
    men på kartan är denna äga markerad som åker