X2_180

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Wästanåå by
i Ångermanland och Stygsiöö sochen, affattat åhr 1695

Wästanåå förmedlat by hafwer förtyden warit skattlagd för 14
sädeslandh, men sedermehra fått förmedling 6 selandh, och är nu
allenast i behåll som twenne bönder skattar före nembligen 8 selandh
hwar af Littera A Önne Zacharisson skattar 4 1/4 selandh och
Littera B Erich Olufsson skattar 3 3/4 selandh all deras ägor
är till widden aftagen, jordemohnen pröfwades och befans
som här under med numer antechnadt warder
nembligen
Numero      
           Quadrat  Tunnor  Kannor    Quadrat  Tunnor  Kannor
             alnar                                   alnar
            Leermylla
        1.    5854    -    23 7/16
linde 2.    2516    -    10 1/16              8370      -      33 ½

            Leera
        3.    11747    -    47
        4.    13289    -    53 1/8
        5.      3131    -    12 ½
        6.      2858    -    11 7/16
linde 7.      1619    -    6 ½
        8.       594    -    2 3/8
        9.       752    -    3
        10.     352    -    1 7/16          34342      2      25 3/8

             Moojord
linde 11.    25016  1  44 1/16
        12.     1426  -  5 11/16
        13.    6315  -  25 1/4
gammalt linde 14. 1787  -  7 3/16    34544    2    26 3/16

            Skåttlera
        15.                                            2165    -    8 5/8
                                    Summa                     5    37 11/16

        Nyåkrar
            Leera
        16} Littera A tillhörige
                    4481  -  17 15/16
linde 17}      6266  -  25 1/16    
        18}        742  -  3                   11489    -    46
            } Moojord
        19}                                        15641    -    6 9/16

            Leera
gammal linde 20.   4042  -  16 3/16
linde    21.    4640  -  18 ½            8682    -    34 11/16
                Summa Summarum     115233    8    12 15/16

(Nästa spalt:)
Numero                                                Palmer  alnar cubik
22} Höölandet innom åkerhagen
23} af dahlar och åkerrenar godh
24} hårdwahl och wäl wäxst innehåller
25} 6 tunnor 49 3/4 kanna hööet
26} pröfwades der af effter inberg-
27} ningen och besteg för detta åhr
    in alles med lindehöö                             16        -
28. Een hårdwaldsäng norr om byn
    jordmohn af lera innehåller 2 tunnor
    35 kannor hööet der af                           2        -      
29. Littera A Een slått wäster
    om byn jordmohn af lera, in-
    nehåller 1 tunna 8 kannor  höö der af     1        8
30. Littera A dito en slått norr om byn
    wjdh pass 1500 alnar jordmohn af lera
    innehåller 1 tunna 14 7/8 kanna
    hööet der af                                            1        15
31. Littera A en slått innom lilla Ny-
    åkerhagarne innehåller 24 5/8 kanna hård-
    waldshöö der af                                      -        13
32. Höölandet innom Nyåkerhagen
    som kallas Qwarn moen Littera A
    tillhörigt jordmohn af mojordh
    innehåller 1 tunna 4 kanna hårdwalds
    höö der af                                                1        -       
                                              Summa         22      9

(Text t.h. om kartbilden:)
33. Een kalfhaga
34. Ett kåhlgierde
35} Stenbackar
36}
37. En miöhlqwarn byn tillhörig som brukaas heela åhret
38. Een hästhaga.

Till denne by finnes och tämmelig god skoug som godh swedie
skoug, godt muhlbete, bark, näfwer, timber till huusbehof,
löf jertzell, taackwedh och störskoug.

Fäboder som ofwan förnembde by tillhörer äro belägne nord
wäst ifrån bohlbyn 1/4 mihl och der sammastädes finnes up-
brukat åker och ängies landh, som med numer här under
beskrifwes nämbligen
                           Quadrat  Tunnor  Kannor  Quadrat  Tunnor  Kannor
                                                                       alnar
        God leera                                           
linde 39}Littera A    2848    -    11 3/8   
        40} tillhörige    2166    -    8 5/8
linde 41}                  7310    -    29 1/4
        42}                  1057    -    4 1/4
linde 43}                  1008    -    4                    14383    1    1 ½  
linde 44. Littera B tillhörig                                10299    -    41 3/16
                                                       Summa     24682    1    42 11/16
                                       
                                                                            Palmer alnar cubik
45} Höölandet består af godh hårdwald och tämmerlig wäxst
46} jordmohn af lera. Littera A tillhörigt, innehåller 2 tunnor
47} 42 3/4 kanna godt hårdwalds höö der af med lindehöö   
                                                                                5    -

48} Littera B Slåteslandh der jempte jordmohn af lermylla
    b..ket, innehåller 1 tunna 44 5/8 kanna höö der af med lindehöö
                                                                                1    -
51. Een tract till B tillhörig med skoug öfwerwäxst
    duglig till åker och äng jordmohn af lera, inne-
    håller 1 tunna 35 1/8 kanna
52} oduglige tracter med furu biörk skoug bewäxste.
53}
54}                                                                                            
                                             Summa                    7     12

Förferdigat den 29 februa-
ry 1696 af
Christopher Mört

(Text på fäbodkartan t.v.:)
Fäboder

(Text på skogskartan i mitten:)
Miäl-   - åhn
Wiksiö fin-narne taga wid
Fiskgårdsberget
Wijk siö åhn
Swedie skoug
muhlbete och swedie skog
löfskoug och muhlbete
muhlbete
swidie skoug
näfwer skoug
löfskoug
timber skoug
tackwed jertzell och stör skoug
Nordaanå by skoug tager widh

Scala ulnarum

(Text på inägokartan t.h.:)
Här tager Nordanå ägor wydh

Scala ulnarum