X2_181

Inskannad i två delar, X2_181 och X2_182
Karttexten redovisad här


(Rubrik X2_181:)
Geometrisk afrytning öfwer Byehns by i
Ångermanland och Stygsiöö sochen affattat åhr 1695.

(Texten fortsätter på X2_182:)
Byn oförmedlat by åbor förtyden 4 bönder den första Littera A Peer
Danielsson skattar 5 sedeslandh den andra Littera B Gudmundh
Johansson skattar 5 selandh den 3die Littera C Erich Johansson
skattar 6 selandh och den 4de Littera D Johan Olufsson skattar 4 selandh
Summa 20 sädeslandh. Åker med ängeslander är till sin
rätta längd och wjdd aftagen och uthrächnadt till quadrat alnar och
tunnelandh jordmohnen pröfwades och befans som här effter medh
numer antechnadt warder nembligen
Numero   quadrat  Tunnor  Kannor  quadrat  Tun-  Kan-
                    alnar                                alnar     nor    nor
      Sandmylla
1.                34549     2       26 1/4
2.                 7727     -        31 15/16
3.                4432      -        17 15/16
4.                  840     -        3 3/8
5.                7745     -        31            55393    3    53 9/16       

    Leermylla
6.            43952    3    8
7.             2208    -    8 7/8
8.             1750    -    7
9.             2144    -    8 3/4
10.           1875    -    7 3/4
11.           6267    -    25 1/4
12.           5770    -    23 1/4        63966    4    31 7/8
                            Transport      119359    8    29 7/16

(Texten fortsätter på X2_181 t.h. om kartbilden:)
Numero               quadrat  Tunnor  Kan-  quadrat  Tun-  Kan-
                             alnar                   nor      alnar     nor    nor
                                            Transport      119359    8    29 7/16
        Leera
        13.                870    -    3 ½
        14.                4067  -    16 1/4
linde 15} 2048 linde  2048 - 8 1/8
        15} 3971       3971  -  16
        16}               5683   -  22 3/4
        17.               10892  -  43 ½
linde 18.                1775   -   7
linde 19.                1470   -   6      
        20.               9111    -   36 3/8
        21.               1106    -   4 3/8
        22.               2450    -   9 7/8            43443    3    5 3/4

        Leera medh
        löös grundh
        under
        23.            2708    -    10 7/8
        24.            3899    -    15 5/8
        25.            4860    -    19 1/8
        26.            2422    -    9 3/4
        27.            3840    -    15 3/8
        28.            3780    -    15 1/8
        29.            2842    -    11 3/8
        30.          10190    -    40 5/8
        31.             825    -    3 3/8            35366    2    29 ½

        Moojordh
        32.            710    -    2 1/8
        33.            612    -    2 ½
        34.          1022    -    4 3/16
        35.          3999    -    16
        36.            180    -    3/4
        37.          1560    -    6 1/4
        38. linde  1593    -    6 3/8
        39.          1583    -    6 5/16
        40. linde  4699    -    18 11/16
        41.          8214    -    32 13/16
        42.          1425    -    5 3/4
        43. linde  5403    -    21 ½
        44. linde  3618    -    14 7/16        34618    2    26 7/16
                                                                                             
                                        Summa        232786    16    35 1/8
Summa af effterskrefne
nyåker jordh                                          37003    2    36       
                          Summa summarum    269789    19    15 1/8

(Nästa spalt:)
Numero               quadrat  Tun-  Kannor  quadrat  Tunnor  Kannor
                             alnar      nor                   
        Nyåkrar
        af moojordh
Littera A {45                                               3394      -       13 9/16               
tillhörige   { Leera
                {46        1460    -    5 5/8
                {47 linde 2280   -    9 1/4
                {48          900    -    3 3/4
                {49        3978    -    15 7/8
                {50        1560    -    6 3/16        10068     -        40 11/16
      
Littera B {51          1944
tillhörige   {52 linde 1716                           3660        -        14 5/8
    
         Moojordh
Littera C {53        6031    -    24 1/8   
tillhörige   {54        3720    -    14 7/8
                {55        1722    -    6 7/8
                {56        2093    -    8 3/8          13566     -       54 1/4

Littera D {57        1555    -    6 1/4
tillhö-      { Leera
rige         { 58        2920    -    11 5/4         4475      -       17 7/8

       
Littera C { Moojordh
och         {59                                            1740        -       7
D till-                Summa på nyåkrarne      37003       2      36
hörige

Numero                                                  Palmer  alnar
                                                                            cubik
60} Hårdwaldsäng jordmohn af leera
61} innehåller 25 tunnor 50 1/4 kanna
62} hööet pröfwades effter inbergningen
63} och fans bestiga medh linde höö till        24    -

64} Een änges tract sjdländt och wåt-
65} achtig jordmohn af lera och lööss-
66} grund under höö wäxsten mehr-
67} endels af staar innehåller 21 tunna
    20 kannor hööet der af                            17    13

68} Een slått jordmohn af mojordh
69} mycket torr och med små skoug
    der och här öfwer wäxst hööwäxsten
    af hära innehåller 4 tunnor 21 kanna
    hööet der af                                            1    14
                                               Transport    43    -
(Text i spalten längst t.h.:)
Numero                                                                  Palmer  alnar
                                                                                        cubik
                                                              
Transport    43    -
70} Een stenig och stubbig slått jordmohn af .alist? landh
71} och ringa wäxst innehåller 8 tunnor och 2 kannor
    hårdwaldshöö der af                                               2    14
72. Ett myräng innehåller 5 tunnor 37 1/4 kannor
    hööet der af                                                            1    -
73. Dito en myrslått innehåller 1 tunna 8 kannor
    höö der af                                                               -    11
74} Twenne odugliga tracter med sten och små skoug
75} bewäxst
76. Littera A en hårdwaldsäng 1400 alnar nor ifrån bohlbyn
     Jordmohn af leera innehåller /1 tunna/ 22 kannor
    hööet der af                                                          1    4
77. Littera B: en der samma städes innehåller 32 kannor
    hööet der af                                                          1    -
78. 25000: 1 tunna 44} Littera C. Twenne slåttar der jempte 
79} 50000: 3 tunna 32}
    Jordmohn af lera innehåller 5 tunnor 20 kannor
    Hööet der af                                                        5    3
80. 50 kannor} Littera D. Twenne der sammastädes innehåller
81. 20 kannor}
    tillsammans 1 tunna 14 kannor hööet der af        2    -
82. Littera A en slått ½ fierdingswäg norr ifrån byn jord-
    mohn af leera innehåller 42 kannor. Hööet der af   -   25
83. Littera A och B en slått öster om byn Godset kallat
    Jordmohn af leera innehåller 4 tunnor 38 kannor hård-
    waldshöö der af                                                    4    -
84. Littera A: Een slått wäster om åkerhagen hööwäxsten
    af hära innehåller 30 kannor hööet der af              -    15
85. Littera D ett myräng ½ fierdings wäg wäster om
    byn innehåller 40 kannor starrhöö der af              -    20
86. Een slåttswiddia som ligger innom Sörgårds byråå
    hwilken Littera C här tills brukat hafwer innehåller
    3 tunnor 4 kannor Jordmohn är af sandblandat lera, hård-
    waldshöö der af                                                   2    -
87} Twenne stycken notwarp byn tillhörig utj hwilka
88} fångas abor mört och giäddor.
Till denne by finnes och tämmerlig godh swedieskoug
godt muhlbete timber till huustarf bark, löf,
näfwer jertzell och stöörskoug.                                               
                                                          Summa        64    11

Förferdigatt den 20 December 1695
af Christopher Mört

(Text på skogskartan X2_182:)
Östans wyks by skoug tager widh
Swedie skoug och godt mulbete
Timber skoug
mulbete
löfskoug
tallskoug
näfwer skog
Röö kiärna
Stoor myra
löfskoug
Aldersiön
Mört kiärna
muhlbete och löfskoug
Sörgårds by skoug tager wyd

Scala ulnarum

(Text på inägokartan X2_181:)
notvarp
Gu-siön
notvarp

Scala ulnarum