X2_183

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Nordanåå by i Ångerman-
landh och Stygsiöö sochn affattat åhr 1695.

Nordanå bebor för tyden 3 bönder och
hafwa i förtjdem skattat 18 selandh men sedermehra bekommit
6 sädeslandhs förmedling, är nu allenast i behåll spm de
för tyden skyden? skattar före 12 selandh af hwilka den första
Littera A Per Ersson skattar 3 selandh, Littera B Erich Johansson
skattar 3 selandh oh Littera C Oluf Håkansson 6 selandh
ägorna är till wjdden aftagen jordmohnerne
pröfwades och befans som effter-
fölliande numer uthwjsa.

                                                                Quadrat    Tun-    Kan-
                                                                 alnar        nor       nor
                Sandmylla
            1} Littera A   12464  - 49 7/8                
linde     2}                   1161  -  4 5/8        13625        -        54 ½   
              } Leermylla
            3}                   16032  -  8 1/8
linde     4}                       846  -  3 3/8
            5}                    6673  -  26 11/16    23551    1        38 3/16
              } Sandblandat leera
linde     6}                    2244  -  9
            7}                    2304  -  9 3/16
            8}                    5196  -  20 3/4
            9}                    4364  -  17 7/16
linde    10} och            7725  -  30 7/8 
            11}                  2307  -  9 3/4  
            12}                 2129  -  4 ½
            13} B till-        3182  -  12 3/4
linde     14}                 4937  -  19 3/4
            15}                 1298  -  5 3/16
            16}                 1624  -  10 ½
            17}                 4397  -  17 5/8        41707     2     54 13/16
                } Moojordh
            18}                4438  -  17 3/4
linde     19} -hörige    6859  -  27 7/16
linde     20}                3103  -  12 7/8        14400      1      1 5/8       
                                             Transport     93283       6      37 1/8 

(Nästa spalt:)
                                                                 Quadratalnar Tunnor Kannor
                                                Transport      93283         6          37 1/8 
                Leer mylla
            21}  Littera C  22417  1  33 5/8
            22}                   6171  -  24 11/16
            23}                    5485  -  21 15/16
            24}                    2849  -  11 3/8
linde     25}                    2539  -  10 1/8
            26}                    2448  -  9 13/16
linde     27}                    8382  -  33 9/16
            28}                    1591  -  6 3/8            51882        3        39 ½
                } Leera
            29}                    1544  -  6 3/16
            30} tillhörigh       5755  -  23
linde     31}                    1260  -  5 1/16
gammal 32}                    1560  -  6 1/4
linde          }
linde      33}                    1634  -  6 9/16     
            34}                     1582  -  6 5/16        13335        -        53 3/8
                                                    Summa      158500       11      18
                                                                              Pal-    alnar
                                                                              mer    cubik     
35} Höölandet innom åkerhagen Littera A och B
36} tillhörige består af hårdwaldh med diupa dahlar
37} jordmohn af lera innehåller 18 tunnor
38} 23 1/4 kannelandh, hööet pröfwades effter
    inbergningen och fans bestiga med lindehöö till      12    14
39} Höölandet Littera C tillhörigt består af god hårdwall
40} jordmohn af lera innehåller 14 tunnor 26 kannor
41} hööet der af med linde höö tillsammans             13     24
42}                                                 Transport        26      11

(Text t. h. om kartbilden:)
                                                                  Palmer  alnar
                                               Transport        26     11
43. Littera A och B en myrslått är
    belägen öster ifrån byn wjdh
    pass 3000 alnar innehåller inne-
    håller1 40 ½ kanlandh höö der af                -    14
44. Littera C en slått är belägen wyd Mähld-(Miöhll-?)
    åhn syd sydwäst ifrån byn jordmohn
    af whit sand innehåller 2 tunnor 23 3/4 kanna
    hära der af                                                3    13
45. Littera A en der sammastädes jord-
    mohn af whit sandh innehåller
    19 1/4 kanna hära der af                          -    13
46. A dito en derjempte af samma
    jordmohn innehåller 1 tunna 13 3/8 kann
    hära der af                                                1    -
47. Een kalfhaga littera A tillhörig
48. Een kalfhaga littera C tillhörig

49} tracter med små biörk skoug
50} bewäxste odugliga till åker och
51} äng.
52. Een hästhaga

Finnes och till denne by en
miöhlqwarn som brukas heela åhret

Flere lägenheeter finnes intet
till denne /by/ undantagandes godh
tarfskoug till all huustarf, någor-
lunda swedie skoug och godt muhl-
bete.

Förferdigat den 30
January 1696 af
Christopher Mört

(Text på skogskartan på fliken:)
Wästanå by skoug teger wid
löfskoug
Jertzel och tackwedh skoug
kiörk wägen
Swedie skoug
al
näfwer skog
mulbete och löfskoug
löfskoug och muhlbete
Swedieskoug
god timber skoug
almänningen tager widh

Scala ulnarum

(Text på inägokartan nedtill:)
Östanå ägor taga wydh
Littera C en hummel-
gårdh innehåller
210 quadrat alnar

Scala ulnarum
________________________________
1) innehåller skrivet två gånger