Z1:1                       


 
(Rubrik:)              Schelleffteå                                                                Sochn  
Notarum Explicatio
 
A            Prästegården Hemman                                                            -1
              Utsädhe i Gärdet A                                                                  - 12 tunnor.   Höö ibidem
P.           Herr Peder Utsäde i Gärdet A                                                - 11⁄2 tunna.   
              Utsädhe i Gärdet B                                                                  - 2⁄5 tunna.
C.           Herr Anders Capellan,

   Utsäde i Gärdet C                                                                   - 1⁄2 tunna.
K           Klåckaren
              Utsädhe i Gärdet A                                                                 - 3⁄5 tunna.
              Än är fyra[1] Tegar till Prestegården i Stämnes          
              gården noterat mede Litera P
              Höö                                                                                        - 30 lass    
 
(I marginalen är noterat:)
desse 4 åkertegar ähre 2 tunnland som brukes till Hööslogh.
 
              Höö till Prestegården af
              Engen          K                                                                         - 100 lass
              Aff Engen   H                                                                          - 2 lass.
              Aff Engen   G                                                                          - 8 lass.
              Aff Engen   F                                                                           - 3 lass
              Aff Engen   E                                                                           - 1 lass.
              Aff Engen   D                                                                          - 10 lass.
              Aff Uth Enger Höö                                                                  - 146 lass.
              Summan Höö                                                    - 300 lass.
 
Till förbemälte Prästebol finnes godh lägenheet medh muhlbethe, ingen Timberskogh uthan
 till weed och gärdzell, ey heller något synnerligit fiskerij uthan i Elffwen. godh Sand Jordh
öfuer heela deres Åker
 
(Karttext:)
 
Dägerbyn Proxime
Hårdh waldz Ängh
Skogh och Uth marck
Sand åhs odugeligh
Prästegården
Sand Jord
Engz Holmen
Kyrckian
På detta rummet Sochnenes Huus
Långholmen
Sandjord duger till åker
Bölet Proxime
Fors. Här fåtz om Hösten Nejon ögon.
Schelleffteå Elff.
Tiuffholmen
Engzholmen
Lilleholmen
 [1] Efter fyra finns en markering och utanför ramen för NE står det Åker vid samma markering.