Z1:62            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
Hiogböle är belägen särSkilt uthi 3 Byer, Uthi den ena byn boor allenast en Granne, Uthi den andre boor 2 Grannar. Men uthi den 3. byn boor 3 Grannar.
 
Desse trenne hemman hafwa sin Åker och Engh hwar för sigh, men uthi Skog och Fiskerij och andre tillfällen äre de lijka rådande.
 
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 2 4⁄5 tunna.
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 2⁄5 tunna
              Uthsäde i Gärdet C                                                                 - 1 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 24 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 2 lass.
              Höö i Gärdet C                                                                       - 30 lass.
              Aff Kiärr och Myror                                                                - 20 lass
              Summan Höö                                                                          - 76 lass
 
1            Erich Jönsson.
 
Till offwanSkrevne Hemman finns godh lägenheet medh Timberskogh, Mulebeet och godt FiSke, godh Åker och Ängh, godt tillfälle mehr Åker at Uprätta.
 
Litera C. hörer Jon Persson i det andre Hiogböle till Folio
 
(Karttext:)
 
Phålmark Proxime
Elff.
Hårdwaldz Engh
Hiogböles Träsk