Z1:64-65                   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                               Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
              Hiogböle det Tridie, är twenne Hemman.
              Uthsäde till de 2 Gårderne                                                       - 8 2⁄5 tunna.
              Uthsäde uthi Gärdet A.                                                            - 3 tunnor.
              Uthsäde uthi Gärdet B                                                             - 3 tunnor.
              Utsäde uthi Gärdet C                                                               - 2 tunnor.
              Uthsäde uthi Gärdet D                                                             - 2⁄5 tunna.
              Höö uthi Gärdet A                                                                   - 36 lass.
              Höö uthi Gärdet B                                                                   - 60 lass.
              Höö uthi Gärdet C                                                                   - 14 lass.
              Höö uthi Gärdet D                                                                   - 2 lass.
              Aff Kiärr och Myror                                                                - 80 lass.
              Aff Holmen E                                                                          - 2 lass.
              Aff Holmen F                                                                          - 6 lass
              Summan Höö                                                                          - 200 Lass.
 
2            Jon Pedersson.
3            Oloff Ambrosson
                                           
Haffwa sin gode lägenheet medh Skogh, Fiskerij och andre nödtorffter som tell en By behöffwes. Numero 2 hafwer Åker och Eng  Folio.
godt tillfälle mehr Åker och Eng att Uprätta.
 
Dessa twänne hafwa sin Åker och Eng för sig sielffwa, Men i Skog och Fiskerij, och Uthmarker äre lijka rådande.
 
Och är denne by belägen 4 Mijl ifrån Kyrkian, Wäster Södher Uth.
­­­
(Karttext:)
 
Raffwals Träsk Proxime
Sand Jordh.
Hårdwaldz Engh
Sand Jordh
Små Starr Ängh.
Hårdwaldz Äng
Sand Jord
Små Starr Äng
Hiogböle Träsk