Z1:67            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio.
 


Innerwijken, är belägen särskilt i twenne byar, uthi den ena byn boor 2 Grannar, och uthi den andre byn
8 Grannar. Desse begge Byar hafwa sin Åker och Engh för sig sielffwa, men uthi Skog, Uthmark och Fiskerij,
och andre lägenheeter äre de lijka rådande. Till begge Hemmanen finns lägenheet mehr Åker och Engh att Uprätta.
Nummer 3 och 4 äre och så rådande uthi Bolbyn, Folio.
 
              Uthsädhe i Gärdet A                                                                - 5 1⁄2  tunna
              Höö i samma Gärde                                                                 - 45 lass
              Höö aff Uthängiar                                                                   - 50 lass.
              Summan Höö                                                                         - 95 lass.
 
1            Lars Pädersson.
2            Lars Hansson.
 
Desse twenne hafwa sin Åker och Engh för sigh sielffwa, godh lägenheet medh Skogh Uthmark och Fiskerij.
­­­
(Karttext:)
 
Kiärn Proxime
Hårdhwaldz Äng
Sand Jord
Wijken.
Sand Jordh
Ytterwijken Proxime