Z1:71            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
(Baksida flik)
Notarum Explicatio.
                                           
              Kiärn Hemman                                                                        -5.
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 15 3⁄10  tunna.
              Höö aff Ängen A                                                                    - 132 lass.
              Höö aff Kiärr och Myror                                                         - 50 lass.
              Summan Höö                                                                         - 182 lass.
 
1            Nils Andersson.
2            Anders Estersson.
3            Jon Pedersson.
4            Oloff Pedersson.
5            Lars Oloffsson.
 
Till förskrefne Hemman finns godh lägenheet medh Timberskog, Mulbeet och
ståteligit Fiskerij, godh Åker och Eng, mästadeles  Sand Jordh, är och lägenheet mehr Åker att Uprätta.
 
Och är denne By belägen ½ Mijl ifrån Kyrkian, Söder uth.
 
­­­(Karttext:)
 
Böle Proxime
Små Starr Äng
Hårdhwaldz Äng
Träsk
Sandh Jordh
Sandh Jordh
Salt Siön
Store Almen Wägen emillan Umeå och Tornå.
Starr Ängh
Träsk
Rönbäcken Proxime