Z1:74            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå   
 
(Baksida flik)
Notarum Explicatio
 
Mykiel är belägen särSkilt uthi twå Byar, uthi den ena Byn boor 3 Grannar, och i den andre 4 Grannar.
 
Desse begge Byar hafwa sin Åker och Eng för sigh sielfwa, Men uthi Skog, Fiskerij och andre Uthägor , som är Eng, uthi Kiärr och Myror äre dhe lijka rådande.
                                           
              Uthsäde till de 3  Gårdarne A                                                  - 14 3⁄4  tunna.
              Hårdwaldz Eng i Giärdet A                                                      - 80 lass
              Hö aff Kiärr och Myror                                                           ­­­­­­- 70 lass.       
              Summ:an Höö                                                                         - 150 lass
 
1            Jöns Oloffsson.
2            Hans Hansson.
3            Anders Larsson.
 
Till bemälte Hemman finns godh lägenheet medh Timberskogh, Mulbeet och någorlunda
 Fiskerij uthi Elffwen, Men mehra bruka dhe FiSkia medh Skiötor i Saltsiön, hafwa och tilfälle
mehr Åker och Äng att förbättra.
 
Och är denne By belägen 1 Mijl ifrån Kyrkian Wäster uth.
­­­
(Karttext:)
 
Hårdwaldz Äng.
Sandh Jordh.
Hårdwaldz Äng
Dägerbyn  Proxime
Schelleffteå Elff.
Lundh på denna sijdan om Elffwen.