Z1:TitelsidaGeometrisk Jor<d>ebook
Öffwer
Alle Skatte hemmans
ägor i Schelleffteå
Sochn uthi Södre Pro-
Sterij och Wäster-
Bothn.
Innehållandes
För<e>schriffne hemmanes qualite-
ter och lägenheeter, både till åkrar,
enger, siöer, strömmar, fiske, såge–
och miölqwarnar, tårp, tårpställe, uthior-
der, som hemma eller afsides ifrå Byarne
kunna wara belägne, samt alle andre Cir-
cumstantier, så at man all theres lägenheet
kan medh en hast för ögonen ställa, och se-
dan ther uthaf hwart och ett
hemmans valour ehr-
känna och diju-
dicera.
Inleffwereradt
1648
Erich Erichson Widman