A10:120

   
(Rubrik:)  Wallentwna Häradt                                                               
                                                                                                            
             
Notarum Explicatio                                                                               
A            Sanda   Skattehemman   1      2 (mark)                                  
B           Uthsädhe i Norregårdett                                    15 tunnor      
C            I Södher gärdet                                                 11 ¾ tunnor
D            I bådhe gärden mästedelen swagh åker                                   
              äre och obrukat åker så swag att han                                      
              intet duger att häfda.                                                               
E             Starr Eng sank till                                              40 lass          
F             Skogigh och sank starr Engh                              12 lass          
                                                                                                            
              Skog till nödtårfften. Intet mulebete                                         
              föruthan en koohage som tilförne hafwer                                 
G            waritt åker wreet; och nu för jordens                                      
              swagheet skuldh är lagd til koohage.                                       
                                                                                                            
              (Karttext:)                                                                             
    
              Frästa ägor                                                       
NB[1]        Bårby prä-stegårdz ä-gor                                                       
              Grimmesta ägor
 


[1] Nota Bene.