A10:18-19                                                                                         

    
(Rubrik:) Sollenuna Häradt  Gierfälla Sochn                                          
                                                                                                            
            Notarum Explicatio                                             
    
A         Skiäleby heman     2                                            
1          Skattehemman  1    20 ½ öresland                                           
B         Uthsädhe i dhet ene gärdet                                   22 tunnor      
C         Uthsädhe i dhet andre gärdet                                23 7/8 tunna  
            medh Skylsta uthiordh                                                               
D         Skylsta uthiordh                                                                        
E          Södher Engen mästedels hårdwald  19 lass          
F          Wäster Engen Starrwald                                      18 lass          
G         Starrwaldh                                                           18 lass          
H         I  Skylsta Engh                                                     18 lass          
                                                                 Summa           73 lass          
2          heman                      14 ½ öresland                                          
B         uthsädhe dhet ene åhret                                        15 ½ tunna   
C         dhen andre åhret                                                  11 5/8 tunna  
E          Södher Engen                                13 lass                                
F          Wäster Engen                                12 lass           37 lass          
G         Norr Engen                                    12                                       
            Tårfftig Skog att Swea och bränna: dock                                   
            icke timberskogh: Mulebet effter nödtårfften                              
            Intet fiskewatn                                                                          
                                                                                                            
            Til Frelsehemmanet som är noterat signo 2 är en uthiordh wedh
            H<å>sta Barkarby benämdh på hwilken såes hwartåhr    7 tunnor
            Eng til starrhöö                                                                     16 lass
I           Jolbrotorp såer bådhe åhren                                                 11 tunna
K        Tårpeställe til andre gården  såes obrukat åker                11 tunna
L          Uthiord til Wäddesta ligger ödhe                        5[1]                    
            Engh til samma uthiord                                                          20 lass
M        Ähr Obrukadt Åker                                                                  
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
Wäddesta ägor                                                               
Biörkeby ägor                                                                                      
Kalffhage                                                                        
Lunda ägor
 


[1] Oläslig text.