A10:76-77                                                                    

   
(Rubrik:)  Wallentuna Häradh   Wallentuna Sochen                               
                                                                                                            
A            Gräffwelsta      Skattehemman  1   3 markland 
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    22 tunnor      
C            Dhet andra åhret                                                20 tunnor      
D            Hårdwaldz Eng til                        56 lass          
              Skogh och mulebete til nödtårfften                                          
              fiskewatn intet                                                                        
                                                                                                            
E             Säby    heman  2                                                                    
1             Skattehemman     12 öresland                         
F             Uthsädhe dhet ena åhret                                    12 tunnor      
G            Dhet andra och                                                  12 tunnor      
H            Engh til                                                              26 lass          
                                                                                                            
2             Frelsehemman    11 öresland                           
F             Uthsädhe dhet ena åhret                                    11 tunnor      
G            Dhet andre och                                                  11 tunnor      
H            Eng til                                                                24 lass          
              Ingen Skog heller[1] mulebete.  Men                                          
              gott fiskewatn.                                                                        
                                                                                                            
I              Ulthambra              heman  3                                                   
1             Skattehemman    1.      13 öresland                                       
K            Uthsädhe dhet ena åhret                                    12 tunnor      
              En uthiordz wreet på Lindöö ägor                      1 tunna         
              hwilken är Noterad medh signo +      Folio                             
              I wreeten utsädhe                                              1 5/8 tunna    
L             Andra åhret uthsädhe                                         11 tunnor      
              I wreeten                                                           1 5/8 tunna    
M           hårdwaldz Engh til                        32 lass          
                                                                                                            
2             Frälsehemman                5 ½  öresland                                  
K            Uthsädhe dhet ena åhret                                    5 tunnor        
              I wreeten                                                           7/8 tunna       
L             Dhet andra åhret                                                4 ½ tunna     
              I wreeten                                                           1 tunna         
M           Hårdwaldz Eng til                        13 lass          
                                                                                                            
3             Frälsehemman                     5 ½ öresland                              
              Lijka i åker och Eng medh dhet andre.                                    
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Wallentuna Siöön
 


[1] Ordet fisk överstruket ms.