A10:83                                                                          

   
(Rubrik:)  Wadha Sochen                                                                     
                                                                                                            
Molsta                                                                                                 
Skatte  1                             9 öresland                                                
B            uthsädhe dhet ene åhret                                     13 ½ tunna   
C            dhet andre åhret                                                14 tunnor      
D            hårdwaldz Engh                                                 24 lass          
              Til samma gård ligger en uthiord widh                                     
              Seneby i Wada Socken som tilförne hafwer                            
              warit ett heman på hwilken såes dhet                                      
              ene åhret   3 tunnor   dhet andre   2 ½ tunna                          
     hårdwaldz Engh                                                          17 lass          
                                                                                                            
              Samma uthiord hafwer tilförne heet                                         
              Skiäleby och är     3 2/3 öre til                                                 
              Seneby[1],  til Målsta   4 ¼ öre                                                  
                                                                                      
2             Cronogård            3 öresland                                                
B            uthsädhe dhet ene åhret                                     4 ½ tunna     
C            dhet andre åhret                                                4 ¾ tunna     
D            hårdwaldz Eng til                                               9 lass            
              lijtet skog och mulebete.                                                         
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Seneby ägor                                                                   
leerjordh                                                                         
Hackesta ägor
 


[1] Måsta överstruket ms.