A4:1


(Rubrik:) Waxsala häradt och sochn, brukas vnder Vbsala stadh[1]
 

Sätuna gårdhz vthsädhe                                         Tunnelandh
 
Vthi det gierdet          A       såås                                    83
Vthi dhet gierdet        B                                                  41 ½
Vthi dhet gierdet        C                                                  116
Vthi dhet gierdet        D                                                  55
Vthi den wreeten        E       såås                                     4
Vthi den wreeten        F                                                  3 ½
 
Engen som tillförende här till lydt hafuer ähr
     lagdh vnder Stoore Kongz engien och bärgas
     åhrligen cronan till nytta, fins igen fol. 2.
Åkeren opå dette folio ähr allsammans vthwaldh
     godh bärande jordh och belöper sigh till vthsäd
     dhett ena åhret                                                           132
     dhet andra åhret                                                        171
          Summa bådhe i sädhe och trädhe                     303
 
(Karttext:)
 
Här tager Smidz bylla weedh
Är tillförende brukat till ladegårdz koohage och är tienliget at giöra åker aff
Sätuna gårdh som nu ähr lagdh vnder Vbsala stadh.
Beetes hage
Hage
Här kommer vthmarken
Här tager stoore Kongz eengen weedh
Här tager Gnijsta ägor weedh
Scala ulnarum[2]
 


[1] Härefter senare blyertsanteckning upprättad åren 1635 och 1636 af Johan Botwedsson.
[2] Senare blyertsanteckningar bland karttexten: Boländerna, Vaksala löten, Gnista löt.