A4:12


 

(Rubrik:) Bondekyrkie sochn.

 

     Nooreby 6 heman croone

                                                                   Tunnor        Laß
1.  haffwer i byamåll 6 öresland, 5 penningar
     Vtsede i det nårre gierdet                        8 7/8
     J det södre gierdet                               9 ¾
     Engh till                                                                     6
 
2.  haffwer i byamåll 6 öresland, 5 penningar
     Vtsedhe i det nårra[1]                                8 7/8
     J det södra[2] gierdet                                   9 ¾
     Engh till                                                                     6
 
3.  haffwer i byamåll 6 öresland, 5 penningh land.
     Vtsädhe i det nårra[3] gierdet                8 7/8
     J det södra[4] gierdet                                   9 ¾
     Engh till                                                                     6
 
4.  haffver i byamåll 6 öresland, 5 penninge landh
     Vtsädhe i det nårra[5] gierdet                8 7/8
     J det södra[6] gierdet                                   9 ¾
     J wreten      A                                          3 ¼
     Engh till                                                                     6
 
5.  haffwer i byamåll 6 öresland, 5 penningar
     Vtsädhe i det norra[7] gierdet                8 7/8
     J det södra[8] gierdet                                  9 ¾
     Engh till                                                                     6
 
6.  haffwer i byamåll 6 öresland, 5 penningar
     Vtsädhe i det nårra[9] gierdet                8 7/8
     J det södra[10] gierdet                                 9 ¾
     Engh till                                                                     6
                                                    Summa    115         36[11]
 
     Tarffweskog och mulebet
     till nödtörfft.
 
     B  ähr 2 engz fielder som
          lyda till Malma folio praecedenti
                                                          
11.

 

(Karttext:)

 

Noorby belägitt

Noor by engh, hård wall.
Norr
Wäst
Ost
Syd
Håga engar
Scala ulnarum
 
(I kartan även senare tillskrivna blyertssiffror)
 
(Senare påskrift:)
 
Reviderad år 1755 för 1691 års skattläggning öfwer de tvenne
halfwa så kallade Sanct Erics hemmanen uti ofwan nämde by,
hwarunder är befunnit, at norra gierdet innehåller, sedan
stenrösor, diken och renar emot ån och gjerdesgårdarna behö-
rigen blifwit afdragne, i det högsta                                        49 tunland
och södra gjerdet allenast                                                        55      –                 104 tunland
Häraf belöper på hwart hemman uti norra gierdet                 8 1/6 tunland
och af utsädet i södra gjerdet blir hwar och en gårds andel   9 1/6
                                                Gjör årligen                        8 2/3 tunland
Men wreten litera A finnes rätteligen innehålla                                                   3 7/8
                                                                                 Summa                          107 7/8 tunland
    
Se i öfrigt qvarliggande memorial angående ofwan
bemälte hemmans skattlägning.
                                          
                                                Nils Adolph Sontelius
 
 
6 ½ pl
 


[1] Korrigerat från södra som det synes ms
[2] Korrigerat från norra som det synes ms
[3] Korrigerat från södra som det synes ms
[4] Korrigerat från norra ms?
[5] Korrigerat från södra som det synes ms
[6] Korrigerat från norra som det synes ms
[7] Korrigerat från södra som det synes ms
[8] Korrigerat från norra som det synes ms
[9] Korrigerat från södra som det synes ms
[10] Korrigerat från norra som det synes ms
[11] Summa     115              36 tillskrivet av annan, senare hand, möjligen samma som i påteckningen nedan.