A4:17

 
(Rubrik:) Bondekyrkie sochn.
 
          Staby 2 heman.
                                                                                      Tunnor        Laaß
1.  Frelseheman 11 öres landh Danwijkans.
     Vtsedhe vthi gierdet G                                                    23
     Vthj gierdet H det andra åhret                                    24
     Engh till                                                                                        10
2.  Brukas för prästebooll till Bonde-
     kiörka sochn och ähr 2 mark landh
     Vtsädhe vthj gierdet G                                                    33
     Vthj gierdet H med den åckren på Bartoga                35
     Engh till                                                                                        16
     J denne by ähr och en skattaiordh,
     hwilken haffwer i by 3 2/3 öres land
     Vtsädhe vthj gierdet G                                                      8
     Vthi gierdet H                                                                  8
     Engh till                                                                                          2
 
     Dhenne by haffwer en åkerfieldh
     emillan Bartoga och Hälleby gierde
     hwilken är till at see aff folio 16.[1]
     Till thenne by ähr intedt vtrymme
     hwarken till skog, mulebeet eller
     fiskewatn.
          En engh vidh Öffverby folio 20.
 
          Rikomberga 10 heman
                                                                                      Tunnor        Laaß
lyda vnder Vpsala slot och ähre
alla lijka store.
Vtsädhe till heele byen vthj norre
gierdet    J                                                                           57
Vthj det södre gierdet     K                                             63 ½
Engh till Rijkomberga signerat litera E
möckit swag och illack till                                                                  54
 
Ekeby ähr 2 frelßeheman                                                Tunnor        Laaß
                                                                                     
Vtsädhe vthj gierdet A                                                        26
Vthi gierdet B med wreten C                                          27 ½
Engh till                                                                                             20
Tarffweskog och mulebeet ingen,
fiskewatn och qwarnestelle intet.
Denne by haffwer en engzfieldh
i Wengie sochn i en eng bemält Räm-
ban.[2]
D  ähre engzteger som lyda till
denne byen
F   ähr en vthiordh, lyder till skattehemanet
     i Bartoga, dher på såås                                             3 ¼[3]
 
(Karttext:)
 
Eng
Eng
Eng
Staby
Emillan littera A och B sträcker sigh Staaby gärdhe vpp emillan Bartoga och Hälleby gärdhe,   hwilken deet är till att see folio 16 praecedenti, och på samma deel såes 29 ???
Rikomberga belägitt
Norr
Wäst
Ost
Syd
Tompt hage
Ekeby belägitt
Obrukad åker
Scala ulnarum
 


[1] Dhenne … 16 markerat och kommenterat med följande ord i marginalen: NB Samma åkerfiäll ähr inräknat med det gierdet han lyder till.
[2] Härefter senare blyertsanteckning i marginalen: se fol 56
[3] Härefter överstruket En engztegh höör till Ekeby som ähr belägin j Wänge sokn på en eng Rämban bemält.