A4:2


 

Konungz engen wedh Ubsala                                     Laaß

 

     Kan gemeenligen draga höö                              1500[1]
Här af är een deel lagd vnder Vbsala stadhen
Item een engzfiäll lyder Waxala prästebord till            80
     Ny engen kan åhrligen draga                                    400
Summa både kongz och Ny engen tilhoopa
På kongz engen ähr oh en fiäll som prästens
     näste granne j Waxala tillyder, drager åhrligen        20
 
     Summa medh de 2 vtfiällar                                2000[2]
 
(Karttext:)
 
Här kommer Vbsala stadh
Teegell hage
Norr
Södher
Humble gård
Här tager Sätuna ägor weedh
Grinden åth Sätuna
Stoore Kongz engen
Öffre Före lacus
Koo möötett
Winde broon
Detta dijket skiljer Kongz engen och Ny ängen åth
Ny engien
Sandwijkhen
Schala ulnarum
Engevachtare torp
 


[1] Utanför rutan tillskrivet: NB 1500
[2] Utanför rutan tillskrivet: laß