A4:4

 
(Rubrik:) Vbsala stadz ägor wäster om åån.[1]
 
                                                                   Tunne landh
Vbsala stadz vthsädhe på denna
     wästere sijdhan om åån, vthij alla
     gierden och wreeter, så frälse som
     skatte och crono åkrar bådhe i sädhe
     och trädhe, tilhoopa rechnat till                564
Belöper sigh till åhrliget vthsädhe                  282
 
                                                                   Tunne land
Saltpetter bruketz åker och vthsäd
vthj den wreeten        A       sååß                         8
vthj wreeten          B       sååß                         5
Dhen engen C lyder till bruket fååß åhrligen 18 laß
 
(Karttext:)
 
Salt petter bruket
Här kommer Ekeby engh
Han huset
Salpetterß bruk
Doom kyrkians teegelbruk
Här mööta Staaby ägor.
Här tager Rikomberga ägor weedh
M. Laurentj Petrj engh om 55 laß
Doctor Wallij engh – 30 laß
Här kommer staden at liggia.
Bergh och små skogh.
Slotz humble gårdhen
Ååsen
Rude dam, slotßenz
Schala ulnarum
 
(På kartan även svårlästa senare blyertsanteckningar)
 


[1] Därefter senare blyertsanteckning: upprättad åren 1635 och 1636 af Johan Botwedsson