A4:55

 
(Rubrik:) Wenge sochn.
(Senare blyertspåskrift:) År 1635 af Johan Botwedsson
 
Dalakarlstorpet ähr aff
almenningz skogen vpta-
git och förswares vnder
prestebolet, och giör åhrligen
presten 1 pund smör i skatt
och ligger ingen bolby till
hinder eller meen.
 
Vtsedhe vthj wreten        2 ¼ tunna
Vthj wreten                2 3/8 tunnor
Engh som vprögdh är till 14 laß.
 
God legenhet at giöra mer
engh.
Tarffwed och swedie-
skog nogh.
Mulebeet godh.
Fiskewatn och quarne-
stelle intedt.
 
6.[1] Wångzby frä<l>se hemman 1                      tunnor         laß
 
     Vthsäde j gierdeth med             not                   14
    
Vthsäde j gie<rde>th medh  not                   12

     Engh till höö                                                                   30
     Skogh och mulebeet nödtorff-
    
tigt

 
7.  Jtt torph Smedz torp bemälth
     på Wångz by ägor vptagit och
     lagdt vnder frälße.
     Vthsäde till samma torp
     dett ena åhret                                                   2 ½
     deth andra åhret                                               3 1/8
     Engh till höö                                                                   4
 
     Skogh och mulebeet nödtorff-
     tigt
 
     Detta torp ligger boolbyn
     intith <till> meen oh ähr
     cronan intet[2] berättig til detta
     torp som <hör> <…>esmannen Steen
     Claßon <till>
 
                                                                   tunnor         laß
     Finnestadh ähr 5 heman.
 
1.  Skattaheman 14 ½ öres landh.
Vtsedhe vthj gierdet        K                          15 ½
Vthj gierdet L                                         14 ½
Engh till                                                                          60
 
2. 3. och 4. Frelßeheman, hwarthera
     8 öres landh.
Vtsede vthj gierdet K till frälsehemanen   26
Vthj  gierdet L till frälsehemanen             24
Engh till hwartera hemanet                                         50
 
5.  Croneheman 6 ½ öres landh.
Vtsädhe vthj gierdet        K                          7
Vthj gierdet                L                          6 ½
Engh till                                                                          30
 
M ähr it torp på Finnesta egor
vptagit, hwilket lyder till skatte-
gården
 
Vtsede vthj wreterna       N                     1 5/8
Vthj wreten                    O                     2 ¼
Engh till                                                                          6
 
Tarffweskog och mulebeet
haffwer denne by nödtörfftig,
fiskewatn och qwarnestelle
intet.
 
E.  ähr Wängie körka.
F.  ähr Wängie prestagårdh.

G. ähr Wäßby, it croneheman

10 öres landh.
Vtsedhe vthi gierdet        H                          10 ½
Vthi gierdet                I                           11 ¼
Engh till                                                                          20
 
Her förvthan haffwer preste-
bolet i denne by 6 öreß landh.
 
Vtsedhe i gierdet             H                          6 ¼
J gierdet                         I                           7 ¼
Engh till                                                                          16
 
Sin engh haffwer thenne byen
i Remban som ähr at se aff
pag. 56
 
Wengie prestegård haffver vt-

sede wreten      A                                   11

J wreten                B                                   5 7/8

 

Tarffweskog och mulabeet

haffwer prestebolet och Wäßby

till nödtorfften.

 

Fiskewatn intedt.

 
Prestebolet haffuer en engh teg
och en åker field noterade litera    C            1                 8
 
Prestebolet haffwer och en enghfield
i Remban som är till at see aff
pagina 56.
 
(Karttext:)
 
Obrukad åker[3]
Finnestadh
Lind tienlig till åker
Finnesta engh
Wångzby engz hage
Wångzby engh
Wångzby engh
Smedztorp
Wångz by
Scala ulnarum
Her kommer Elfzby åker
Prestegård
Her kommer Långtibla egor
Wäsby
Körlinge egor
Her kommer Körlinge egor.
Dala Karlz torp.
 


[1] 6. … Claßon <till>: Suppleringarna i detta avsn. beror på att delar av texten är borta eller svårlästa p.g.a. skador i papperet ms
[2] Troligen intet ms, ordet svårläst p.g.a. skada i papperet
[3] Härefter senare blyertsanteckning 3 ???