A4:59

 
(Rubrik:) Wenge sochn.
 
Qwarnen ½ lyder till archebispens
säte i Vpßala.
 
Vthsädhe vthj gierdet                               2 ½
Vthj andra[1] gierdet                                       2 ½
Engh till                                                                     6
 
Tarffweskogh och mulebet nog.
Her till ähre 2 miölqwarnar
och en sågeqwarn, som
gå allenast höst och wår.
 
Kankebo ½[2] komer archiebispen
till.
 
hwilket haffwer vtsäde vthj itt åhr             6
vthi gierdet det andra åhret                      6
 
Sin engh haffwer det tilhopa med
Fiby engh till                                                               12
 
Tarffweskog och mulabet godt.
Fiskewatn eller qwarnestelle in-
tedt.
 
Gamblengan ähr it torp, för
10 åhr sedan vptagit, hwilket giör
arkebispen åhrligen 1 tunna säd i afredh.
Vtsädhe vthj gierdet                                    1
Vthj gierdet                                            1 ¼
Engh till                                                                     12
Tarffweskog och mulabet nogh.
 
                                                                   tunnor    laß
Jåffzbo ½[3] lyder till ar-
che biskopz sätet j Vpsala.
Vtsädhe åhrligen                                          4 ½
Engh till                                                                     12
 
Tarffweskogh och mu-
labeet effter nödtörfften.
Fiskewatn eller qwar-
nastelle intedt.
 
                                                                   tunnor    laß
     Fiby ähr 3 hemman
alla lijka store och lyda till arkebispz-
setet i Vpsala.
 
Vtsädhe åhrligen                                          32
belöper sig fördenskull på hwarthera            10 5/8
Engh till A                                                                 60
 
Belöper sig på hwarthera                                           20
 
Tarffweskogh och mulebet till
nödtorfften.
 
Fiskewatn ringa.
 
B. ähr en engh som lyder arkebispz
setet i Vpsala till                                                        70
 
(Karttext:)
 
Beteshage
Jåffzbo
Fiby
Qwarnan
Kankebo
Her kommer it stort moraaß
Her kommer Lundby engh.
Gamblengan
Her tager it stoort moraß weed.
Scala ulnarum
 
(Senare blyertsanteckning:) Johan Botwedsson 1635
 
(Påteckning längst ned:) 8 ???
 


[1] andra skrivet ovanför raden med annat bläck, möjligen annan hand
[2] ½ tillskrivet med annat bläck, möjligen annan hand
[3] ½ tillskrivet med annat bläck, möjligen annan hand