A4:64-65

 
(Rubrik:) Jomkijl sochn.
 
(s. 64)
                                                                   tunnor         laß    
     Holmesta 1 skattaheman
     8 öreß landh.
 
Vtsädhe dhet ena åhret vthj gierdet     A       12
Det andra åhret vthj gierdet           B       12
Engh till                                                                          20
 
Tarffweskogh och mulebeet till
nödtörfften.
Fiskewatn och qwarnastelle intet.
 
C. Ähre små engz teger, lyda till Vbby.
 
D. Ähr en engzteg som lyder till
Agesta i Belingz häradt i Åkerby sochn.
 
E.  Ähr en engztegh som lyder till
Walby i Belingz heradt.
 
F.  Ähr en engztegh som lyder till
Hwset.
 
(Karttext:)
 
Her kommer prestens field

Her tager Belingz heradt weedh.
Holmesta
Her kommer Engeby akergierde i Berge sochn.
Scala ulnarum.
 
(s. 65)
 
                                                         tunnor         laß[1]
Vbby 2 croneheman
hwartera 6 öresland.
 
Vtsäde uthj gierdet     A                     30
Vthj gierden          B                     30
Engh till                                                                50
 
Belöper sig på hwartera
i åker j??? åhrligen                             27 ¾
Eng till hwartera                                                    24
 
Ähr och i denne by entet
iord, 1 öreß land, som ly-
der till Näset, hwilken
sår vthj gierdet      A                     2 ¼
vthj gierden           B                     2 ¼
Engh till                                                                4
 
Denne byeß enger ähre
noterade litera C.
 
Denne by haffver 3 små
engzteger wid Holmesta,
hwilka äre at se af pag. 64.
 
En deell aff Vpby egor
finnaß igen på Skulla
affrijtning pag. 63.
Tarffweskog, mulebet och
qwarnestelle haffwer denne

by.

 

D. ähre enger till Bro-

by.

 
E.  ähr Jummekilß <kyr>-
ka[2].
 
(Karttext:)
 
Her kommer Belingz heradt.
Skogz backa, onyttigh mark.
Beteshage
Betes hage.
Her kommer Belingz heradt.
Hijt skull denna Broby engh föraß.
Vbby
Kyrkia
Engh svagh och moßigh så att intith offta kan bergias
Her hafver till förne warit åker
Ith torp på Vbby ägor vthsäde alz 1 ¼ tunna
J denna bäk ähr itt quarnefall hu<i>lkit en röörsmedh brukar till att bora musskete pipor vthi
 


[1] Ordet laß inte fullt synligt p.g.a. skada i papperet ms
[2] Ordet delvis borta p.g.a. skada i papperet ms