A4:66-67

 
(Senare blyertsrubriker:) Ulleråkers härad      Ulleråkers härad
 
(Rubrik:) Jomkijl sochn.
 
(s. 66)
 
                                                                                 tunnor         laß
     Lumpebo it cronohemman 4 öreß landh.
 
Vtsädhe vthj gierden                 A                          9 ¾
Vtsädhe vthi gierdet                      B                          7 ¼
Engh slem och illack römåße till                                                12
 
Tarffweskogh och mulebete nogh.
Sågeqwarnar 2 stöcken,
den ena ähr signerat litera C,
den andra ähr it stöcke borte i skogen
 
(Karttext:)
 
Scala ulnarum
Römoße eng
1635 af Joh<an> <B>otvedson[1]
Lumpebo
Her kommer Vlbolsta ägor.
 
(s. 67)
                                                                   tunnor         laß
1.  Vllbolstadh 2 heman,
     it skattehemman 4 öreß landh
     och it croneheman 4 öreß landh.
 
     Vtsedhe vthj gierdet             D                17
     Vthj gierdet med wreten      E                 14
     Engh till them bådhe                                              26
 
     Tarffweskog och mulebeet till
     nödtörfften.
 
     Örnesäter ähr it torp belegit
     på Vlbolsta egor med all åkeren,
     men en deell aff engen signerat
     litera F ähr belegit på Broby egor
     i Belingz heret her i Jummekilß
     sochn.
 
     Vtsädhe det ena åhret vthj   G                2 ½
     Vthj gierdet ???                   H                2
     Engh till                                                                     6
 
     Detta torp ligger bolbyen
     till hinder, hwarföre bönderna begere[2],
     at de måge beholla det
     vid byen för skatt och skull.
 
(Karttext:)
 
Nord
Syd
Ullbolstad[3]
Vlbolstadh
Örnsätra[4]
 


[1] Detta tillskrivet av annan, troligen senare hand och ej fullt läsligt p.g.a. skada i papperet ms
[2] bönderna begere korrigerat från begere bönderna ms
[3] Senare tillskrivet med blyerts ms
[4] Senare tillskrivet med blyerts ms