A4:7-8

 
(Rubrik:) Vlleråkerß häredh, Bondekyrkie sochn.
 
                                                         tunnor         laß
G  ähr en konungz engh
och bergas till Wltuna ladegård                         200
 
H  ähr konungz-engewachta-
rens torp.
 
Vtsädhe i wreten   1                           2 ¾[1]
 
Vtsädhe i wreten   2                           2 ½[2]
 
I    ähr kalffhage till torpet.
 
K  ähr engh som lyder kör-
keherden i Vpsala till                                        80
 
M ähr hanß fäbotorp
 
Vtsädhe[3] i wreten  3                      2 3/8
 
Vtsäde i wreten          4                      1 1/8
 
N  ähr en engh aff konungz-
engen och förlänt vnder Wål-
setra till                                                                 60
 
O  ähr Wålsetra engewach-
tareß torp
Vtsädhe[4] i Wreten                         1 1/2
 
P   ähr en vtengh, lyder
till Malma by, till folio 11                                  20   
 
Q  ähr en engzfieldh, som
lyder till Håga        om                                           16
 
 
     Gotsunda 2 croneheman                                   tunnor         laß
 
Hwarthera 6 öreß landh och en vtiord 2 1/3 öresland.
Vtsädhe vthi A gierdet till hwarthera                      11 ¼          
Vtsädhe vthi gierdet B till hwarthera                      9 ¾
Engh till hwarthera hemanet                                                      15 ½
 
Här byen ähr och en skatteiord, köpt
vnder Wålsetra, hwilken haffwer i bya-
måhll 2 1/3 öreß landh.
Vtsäde[5] der till vthi gierdet A                                     4 ¼
Vtsädhe thet andra åhret                                       3 ¾
Engh till                                                                                        6
 
Tarffweskogh och mulebete effter nöd-
torfften.
 
C  ähr Gotsunda torp 2 öreß landh.
Vtsädhe vthi gierdet D                                               6 ½
Vtsädhe vthi gierdet E medh wreterna                        5 ½
Engh tilhopa med bolbyen effter ör[t]talet
till                                                                                                 4
F   ähr engh, som lyder enskölt till torpet                                   4
 
Tarffweskog och mulebeet effter nödtorfften.
 
 
(Karttext:)
 
Doktor Wallij engh, vthiordh godh
Kungsengevachtare torpitt
Doktor Wallij fäbodhar
Konungz enghen lydher till Vlltuna
Malma engh
Buræij engewachtarztorp
Gottsunda och Gottsunda torpz engh
Gottsunda byß enskylte engh
Johan Buræij engh och ladha
Gottsunda
Gottsunda torp
Norr
West
Ost
Söd
Qwarn
Scala ulnarum
(Senare påteckning:) A 4
 


[1] Antalet står felaktigt i kolumnen för lass ms.
[2] Antalet står felaktigt i kolumnen för lass ms.
[3] Vtsadhe ms
[4] Vtsadhe ms
[5] Vtsade ms