A4:71-72

 
(Rubrik:) Hagunda häredh        Daalby sochn.
 
(s. 71)
                                                tunnor         laß
     Alffwesta
 
ähr 2 cronehemman,
hwartera 7 öreß land,
och haffwa till vtsedhe i
gierdet                                A  19
thet andra åhret i gierdet B  23
 
Belöper sig förthenskull
på hwarthera vthi gierdet     A  9 ½
vthi gierdet                          B  11 ½
 
Här ähre och 3 små wre-
ter som ligga i sädhe medh
A samma åhr, i hwilka
sååß                                         2 ¾
Belöper sig på hwarthera          1 3/8
 
     Summa j sädhe och träde     44 ¾
 

Eng haffwer thenne by till                             36
Belöper sig på hwartera                          18
 
Mulebeet och tarffweskog
effter nödtörfften
 
Fiskewatn och qwarne-
stelle finneß till denne
by intet.
 
(Karttext:)
 
Engh
Lerblandat
Lerblandat
Swag moiord
Swag mojordh
Scala ulnarum
 
(s. 72)
 
                                                                                                                  tunnor         laß
          Hässle.
 
A. ähr it frelßehemman och haffwer i byaskiffte 5 1/3 öresland
B. ähr cronehemman och haffwer i byaskiffte        2 öresland
C. ähr cronehemman och haffwer i byaskiffte        4 2/3 öresland
D. ähr frelßehemman och haffver i byaskiffte         4 öresland
     Vtsädhe haffwer thenna by vthj gierdet E det
     ena åhret                                                                                           30 6/8
                        Belöper sig fördenskull på                       A                          10
                                                                                      B                          3 1/8
                                                                                      C                          9 ½
                                                                                      D                          8 1/8
 
     Vtsädhe dhet andra åhret vthj gierdet F med wreten G                       28 1/8
                        Belöper sig fördenskull på                       A                          9 3/8
                                                                                      B                          3 ½
                                                                                      C                          8 ¼
                                                                                       D                          7
                        Summa j sädhe och trädhe                                                  58 7/8
 
    
Eng haffwer thenne by till                                                                                           58

                        Belöper sig på hwar                                A                                             16
                                                                                      B                                             <16>[1]
                                                                                      C                                             14
                                                                                      D                                             12
                        Summan belöper sig                                                                               58
 
     Thenne by hafwer en stor engz fiell belegen
     widh Säby åkergierde och är signerad med litera  G.
     Mulebeet och tarffveskog ringa. Fiskewatn
     haffwer han godt; qwarnastelle intet.
 
(Karttext:)
 
Moiord
Lermylla
Heßle
Lermylla
Leermylla
 


[1] Siffran saknas ms