A4:73-74

 
(Rubrik:) Hagunda häredh             Daalby sochn.
 
                                                          tunnor         laß
     Vbby                                                              
ähr 5 hemman.
 
A. ähr cronehemman och
     hafver i by        8 öresland
B. ähr frelße och hafver
     i by                  7 öresland
C. äh<r> crone och hafver
     j by                  8 1/3 öresland
D. ähr frelße och
     hafver i by        5 öresland
E.  ähr cronehemman och
     haffwer i by 6 1/3 öresland
 
Vtsädhe haffver thenna
by thet ena åhret vthj
gierdet         G                                   24 ½
vthj gierdet  F                                    11
andra åhret vthi
gierdet         H                                   26
 
J bådhe gierden be-
löper sig på hwart
hemman som fölger
 
På heman    A                                   8
                   B                                    7 1/8
                   C                                   8 ½
                   D                                   5 1/8
                   E                                    6 ½
 
Vthi thet ena gierdet
som är i sädhe det andra
åhret[1] belöper sig
 
På hemanet  A                                   6
                   B                                    5 ¼
                    C                                   6 ¼
                   D                                   3 ¾
                   E                                    4 ¾
 
     Summarum j sädhe
                                                         tunnor         laß    
    
     och trädhe                                    61 ½
 
Eng haffwer thenne by
vtwald och well bärande till
it hundrade laß höö
 

Belöper sigh          A                                             25 ½

                             B                                             22 ½

                             C                                             26 ½

                             D                                             16 ½
                             E                                             19 ½
 
          Summan                                                     100
 
J ahre the engzteger som
thenne by tillyda och äre
noterade me foreskreffne litera.
Fiskewatn och qwarnastelle
haffwer thenne by intet.
Tarff skog och mulebeet
befinneß her effter nöd-
törfften.
 
Hackesta by haffwer her 2
engz teger signerade litera K
 
Kiäbrunna i Ramsta sochn
haffver her 3 teger signerade litera L
 
Torresta i Åkerß sochn
haffwer her engz fieldh
och en wret host samma
eng signerad litera M.
 
                                                                             tunnor         laß                                     
     Twna ähr 4 hemman
 
N. ähr it skattaheman och hafver i by  10 öresland.
O. ähr frelßeheman och hafwer i by    10 öresland.
P.  ähr frelsehemman och haffwer i by     8 öresland.
Q. ähr[2] frelßeheman och haffwer i by  8 öresland.
     Vtsädhe thet ena åhret vthi gierdet      R       20 ¼          
     Samma åhr vthj gierdet                           S       26 ½
     På wreterna samma åhr                                    7                
     Vtsädhe[3] thet andra åhret vthj gierdet T       62 ½
     Belöper sig för then skull på hwar i de
     2 gierden och wreterna som fölger
 
     På hemmanet                                          N       14 7/8
                                                                   O       14 7/8
                                                                   P       11 7/8
                                                                   Q       11 7/8
 
     Thet andra åhret på hwarthera vthj gier-
     det T som effterfölgier.
 
     På hemmanet                                          N       17 3/8
                                                                   O       17 3/8
                                                                   P       13 7/8
                                                                   Q       13 7/8        
 
                             Summarum j säde och träde 116 ¼
 
     Eng haffwer thenna by till                                                    
                                                                                               144
          Belöper sig på hwar                           N                          40
                                                                   O                          40
                                                                   P                          32
                                                                   Q                          32
 
Dhenne byenß enger som äro belegne
j Långengan ähro alla noterad[n]e med
litera W, hwilka ähro till talet 7 stänger.
Mulebeet och tarffweskog haffwer
thenne by effter nödtörfften.
Fiskewatn och qwarnestelle intet.
 
N. haffwer en
skatte-vtjordh
i Hackestadh signerad litera
C., hwilken ähr 5
öreß landh jordh
och belöper till vt-
sedhe det ena åhret
vthj gierdet E                                                        6 ½
det andra åhret vthj
gierdet         F                                                       8                
Eng belöper sig på sam-
ma vtjord till                                                                            11
hwilket alt är på
Hackestadz affrit-
ning noterat och
är till at see aff pagina <69>[4]
(Nedanför rutan, annan hand:) 6 pl.
 
(Karttext:)
 
Mojordh
Swag mojord
Lerblandat
Moiord
Mojord
Vtwaldz lerblandat jordh
Moiord
Vbby belegit
Lerblandat
Vtwald lerblandat
Twna belegidt
Ler-blandat jordh
Lång-engan
Scala ulnarum
 


[1] åher ms
[2] ahr ms
[3] Vtsadhe ms
[4] Sidangivelse saknas ms