A4:75-76

 
(Rubrik:) Hagunda häredh        Daalby sochn
 
(s. 75)
 
                                                               tunnor         laß    
     Gungrena
 
ähr it croneheman 7 öreß
landh.
Och haffwer vtsädhe i gier-
det              A                                         9
j gierdet       B                                         8
 
Engh möckit ringa och litit
bärandhe hårdwall till                                             12
 
Fiskewatn effter nödtörfften,
mulabeet och tarffwe-
skogh ingen, vthan på annors
ägor.
 
          Summarum j sädhe och träde        17
          Engh                                                                12
 
Ähre thetta hemanetz eng<a>r
signerade litera H.
J.  komma Gräna by till
K. kommer Daalby till
 
          Säby 2 croneheman
 
Bådhe lijka store, hwarthera 8 ½ öresland
och haffwa till vtsädhe det ena
åhret i gierdet                           C            22 ½
Det andra åher i gierdet            D            24 ¾
Belöper sig på hwathera vthj     C            10 5/8
                                                D            11 11/16
 
Vthi thenne by haffwer klåckaren i
Daalby 1 öreß landh jordh, på hwil-
ken belöper vtsädhe vthj gierdet    C       1 ¼
andra åhret vthi gierdet                  D       1 3/8
 
          Summa i säde och träde           47 ¼
 

Eng haff<ver> thenne by till                                   70
Belöper sig på hwartera                                        35
Klåckaren haffver sin eng serskildt och
är signerad litera E, hwilken drager till                  2
 
Wid Gräna finß och en klåckarens
teeg signerad samma litera
 
Denne by haffver 4 engz teger i Stor-
engen, hwilka ähre signerade med litera F.
 
G. ähre 2 engzfieller, lyda till [till]

Häßel.

 

Fiskewatn haffwer thenne by godt,
qwarnestelle, mulabeet och tarff-
skog intet vthan på annors egor.
 
(Karttext:)
 
Moiord
Ler-blandat jordh
Lerblandat jord
Lerblandat
Säby belegit
Linneß nääß bergh
Gungrena
Lerblandat
Ekolen Lacus[1]
 
(s. 76)
 
     Gräna 4 crone-
 
hemman, hwarthera haffwer j
by 7 öreß landh jordh.
Vtsädhe haffwer thenna by
jt åhr vthj  gierdet  A med
wreterna                                                 37 ½
Thet andra åhret vthj gier-
dhet                           B                                             39
 
Belöper sig fördenskull på
hwartera vthj gierdet A
medh wreterna                                   9 3/8
 
På hwarthera vthj gierdet
B belöper sig                                          9 ¾
 
Engh haffwer thenna by
till                                                                              80
     Belöper sig på hwartera                                   20
     Summa j sädhe och träd<e>              76 ½
 
Dhenne by haffver 3 engzteger
widh Säby och Gungrena
affritning, som äre signerade litera I, huil-
ka äre att see aff pag. <75>
 
E.  lyder till Klåckarebolet
i Daalby.

Fiskewatn haffver thenne by godt.
Tarffweskog, mulabeet ringa.
Qwarneström ingen.
 
(Karttext:)
 
Scala ulnarum
Swag moiord
Vtwaldh lerblandat jordh
Grena
Leer blandat
Leer blandat
Sand blandat
Insula Kuffsan in Ekolen sita
 


[1] Härefter senare blyertsanteckningar: E ?? äng, K Dalby, J Gräna, F Säby, E Klockaren