A4:81

 
(Rubrik:) Hagunda häredh        Åker sochn.
 
                                                                                                    tunnor         laß
          Biörk ähr 7 hemman.
 
A, B, C, D ähre cronehemman och haffwe hwarthera i bya-
     skiffte 7 öreß landh jordh.
E.  ähr frelßehemman och haffver i by 8 öreß land jordh.
F.  ähr frelßehemman som haffwer i by 6 öreß landh jordh.
G. ähr cronehemman som haffwer i by 6 öreß landh jordh.
     Vtsädhe haffver thenna by vthj gierdet H med en
     wreet wedh Torresta belegen signerad litera                            60
     Vthi gierdet J thet andra åhret  med en wreet
     weedh Torresta signerad litera F, hwilken finneß host Tor-
     resta affrijtningh igen, scilicet pag. <87>[1]                             52 ¼
     Belöper sig fördenskull på the 4 cronehemanen
     vthj gierdet H effter the ähra alla lijka stora                          35
                                 På          E                                                   10
                                                F                                                  7 ½
                                                G                                                  7 ½
 
     Det andra åhret vthi gierdet J belöper sig
     på de 4 cronehemanen som äre lijka store                           30 ½
                                 På          E                                                  8 ¾
                                                F                                                  6 ½
                                                G                                                  6 ½
                                                Summarum j sädhe och träde[2]  112 ¼
 
     Eng haffwer thenne by möckit ringa till                                                    90
     Belöper sig fördenskull på the fyra heman som
     ähre lijka stoore                                                                                          52
                                 På          E                                                                     15
                                                F                                                                     11 ½
                                                G                                                                     11 ½
 
     Tarffweskogh, mulabet och qwarnastelle finß
     till denne by intet.
     Fiskewatn effter nödtorfften, doch ringa.
K. äh en engzteeg som lyder till Berga.
 
(Karttext:)
 
Lunda[3]
Ler-mylla vtwaldh
Biörk belegit
Skarp ler jordh
Scala ulnarum
 


[1] Sidhänvisning saknas ms
[2] trade ms
[3] Detta ord senare tillskrivet med blyerts