A4:82-83

 
(Rubrik:) Hagunda häredh        Åker sochn.
 
(s. 82)
                                                                            tunnor         laß
          Lvnda ähr 3 hemman
 

A, B  ähre 2 croneheman, hwarthera haffver

          j byaskiffte 5 öreß landh jordh.
C       ähr frelse och haffwer i byaskiffte 6
          öreß landh jordh, hwilkit ähr giffwit
          till Åkerß præstebooll och ther vnder
          ähnnw brukaß.
     Vtsädhe haffwer thenna by thet ena å-
     ret vthj gierdet  D                                             26
          Det andra åhret vthj gierdet      E
          medh bådhe wreterna                             24 7/8
          Belöper sig fördenskull på hwarthera
          vthi gierdet   D            på      A                     8 1/8
                                                    B                     8 1/8
                                                    C                     9 ¾
 
          Vthj gierdet E medh wreterna
                                           på      A                     7 ¾
                                                    B                     7 ¾
                                                    C                     9 3/8
 
                             Summarum j sädhe och träde   50 7/8
 
    
Eng haffwer thenne by till                                                     48

          Belöper sig fördenskull på        A                                   15
                                                         B                                    15
                                                         C                                   15
 
     Thenna by haffwer en engzteg i Berga
     engen signerad litera M
     J Högby engen haffwer thenne by
     11 engzteger signerade litera N
     Tarffweskog och qwarnastelle hafver
     thenne by intet.
     Fiskewatn och mulabeet ringa.
     F.  ähr Åkers körka
 
(Karttext:)
 
6 ½ ???[1]     
Moiord
Leermylla
Lunda belegit
Leermylla
Godh leer mylla
Ler mylla
 
(s. 83)
 
                                                                                                         tunnor         laß
          A. ähr Åkers prestagårdh
    
     hwilken haffwer vtsädhe vthj gierdet   B                                    23
vthj gierdet C det andra åhret                                                             21
vthj wreten C samma åhret                                                            3 ½
                             Summarum j sädhe och trädhe[2]                             47 ½
 
Engh till præstabolet ähr till                                                                                30
 
Tarffweskog, fiskewatn och qwarnastelle intet.
Mulebet ganska ringa.
Till præstabolet ähr giffwit it frelßehemman i Lunda
belegit, hwilkit är signerat litera C, hwilket heman haffwer j
byamåll 6 öreß landh jordh som är att se aff pag. praecedenti.
Thet och ähnnu vnder prestebolet brukaß.
D. ähr Klåckaregården, hwilken haffwer till vtsädhe
thet ena åhret vthj bådhe wreterna host gården signerad litera E    3
Klåckarebolet haffwer 2 öreß landh jordh i Berga bele-
gne på hwilken han det andra åhret såår                                        3 ¼
hwilken ähr signerad litera C
Engh haffwer klåckaren i förbemälde by, hwilken the
byta åhrligen när the högiöra.
 
(Karttext:)
 
Moiordh
Ler mylla[3]
Författad af Johan Botvedson år 1636[4]
Åkers prestegårdh
Leermylla
Lermylla
Ler mylla
God ler mylla
42 ???[5]
Scala ulnarum
 


[1] Detta senare tillskrivet med blyerts
[2] tradhe ms
[3] Härefter oläslig, senare tillskriven blyertsanteckning
[4] Denna anmärkning ditskriven av annan hand
[5] Denna anmärkning ditskriven av annan hand